Note 16 - Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 6 Risikoforhold.

Konsern            
31.12.20 (mill. kr)
forespørsel
Under
3 måneder
3-12
måneder
1 - 5 år Over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2)            
Gjeld til kredittinstitusjoner 11.325 1.732 - - 36 13.093
Innskudd fra og gjeld til kunder 76.601 13.486 2.944 4.497 - 97.529
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 1.179 6.524 35.468 1.804 44.976
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 2.090 10.254 20.957 1.036 34.337
Andre forpliktelser - 1.582 715 468 260 3.025
Ansvarlig lånekapital 1) - 9 68 1.798 - 1.874
Sum kontantstrøm forpliktelser 87.926 20.079 20.505 63.188 3.136 194.834
             
Derivater netto kontantstrømmer             
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 2.090 10.254 20.957 1.036 34.337
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -1.693 -10.240 -21.048 -1.182 -34.163
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 397 14 -92 -146 174
             
                   
Konsern            
31.12.19 (mill. kr)
forespørsel
Under
3 måneder
3-12
måneder
1 - 5 år Over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2)            
Gjeld til kredittinstitusjoner 8.567 245 - - 42 8.853
Innskudd fra og gjeld til kunder 64.441 14.481 3.524 3.471 - 85.917
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 1.210 7.389 29.599 6.589 44.787
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 466 5.993 25.392 3.604 35.455
Andre forpliktelser - 1.315 731 267 214 2.526
Ansvarlig lånekapital 1) - 23 357 1.940 - 2.319
Sum kontantstrøm forpliktelser 73.008 17.740 17.993 60.669 10.447 179.857
             
Derivater netto kontantstrømmer             
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 466 5.993 25.392 3.604 35.455
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -223 -6.483 -26.501 -3.682 -36.889
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 244 -490 -1.109 -79 -1.434
Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi
1) For ansvarlig lånekapital benyttes call dato for kontantoppgjør
2) Kontantstrømmer inkluderer beregnede renter og sum avviker derfor fra balanseført forpliktelse 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN