Note 27 - Sertifikater og obligasjoner

Sertifikater og obligasjoner er klassifisert til virkelig verdi over resultatet per 31. desember 2020.

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 Sertifikater og obligasjoner fordelt på utstedersektor (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
    Stat    
1.985 2.460 Pålydende verdi 2.460 1.985
2.637 4.838 Bokført verdi 4.838 2.637
         
    Annen offentlig utsteder    
7.613 7.638 Pålydende verdi 7.638 7.613
7.663 7.764 Bokført verdi 7.764 7.663
         
    Finansielleforetak    
11.481 13.590 Pålydende verdi 13.513 11.404
12.765 13.982 Bokført verdi 13.904 12.685
         
    Ikke-finansielle foretak    
15 10 Pålydende verdi 10 15
26 22 Bokført verdi 22 26
21.095 23.698 Sum rentepapirer, pålydende verdi 23.621 21.017
103 78 Påløpte renter 78 103
23.195 26.684 Sum rentepapirer, bokført verdi 26.606 23.115

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN