Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
117.970 125.660 Brutto utlån 134.648 126.277
937 1.446 Tapsavsetninger 1.517 998
117.033 124.214 Utlån til og fordringer på kunder 133.131 125.279
         
    Tilleggsinformasjon    
39.833 46.613 Utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 46.613 39.833
608 760 - herav utlån til ansatte 1.380 1.061
1.667 1.540 Utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 1.540 1.667
         
43 43 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner 43 43
998 1.027 Utlån til ansatte*) 1.907 1.924
*) Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto. Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder

 

Utlån og engasjementer fordelt på type

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 Utlån og engasjementer fordelt på type (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
         
    Brutto utlån    
- - Leiefinansieringsavtaler (Finansiell lease) 3.365 5.849
13.222 10.592 Kasse-/drifts- og brukskreditter 10.042 12.588
3.161 3.976 Byggelån 3.976 3.161
101.587 111.093 Nedbetalingslån 117.265 104.680
117.970 125.660 Sum brutto utlån 134.648 126.277
         
    Øvrige engasjementer    
4.538 3.915 Finansielle garantier, herav: 3.915 4.538
1.064 1.151   Betalingsgarantier 1.151 1.064
1.108 1.238   Kontraktsgarantier 1.238 1.108
1.172 980   Lånegarantier  980 1.172
100 119   Garantier for skatter 119 100
1.093 427   Annet garantiansvar 427 1.093
         
998 992 Ubenyttede garantitilsagn 992 998
16.781 17.089 Ubenyttede kreditter 17.105 16.796
1.597 1.019 Innvilgede lånetilsagn 1.136 1.692
12 12 Remburser 12 12
23.925 23.026 Sum øvrige engasjementer 23.160 24.036
         
141.895 148.686 Sum totale engasjementer 157.808 150.313

 

Utlån og engasjementer fordelt på sektor og næring

  31.12.20 31.12.19
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 72.101 5.480 77.581 69.711 5.669 75.380
Offentlig forvaltning 9 416 425 2 513 515
Jordbruk og skogbruk 9.160 865 10.026 8.602 820 9.422
Fiske og fangst 5.243 529 5.772 4.601  123  4.724
Havbruk 1.704 1.717 3.422 833 766 1.599
Industri og bergverk 2.234 2.661 4.895 2.212 3.069 5.282
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 3.195 2.817 6.011 3.157 2.707 5.864
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.289 2.309 4.598 2.181 2.379 4.561
Sjøfart og offshore 4.537 1.667 6.203 4.660 3.227 7.887
Eiendomsdrift 13.887 1.020 14.908 13.133 855 13.988
Forretningsmessig tjenesteyting 3.644 881 4.525 2.445 874 3.319
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.032 2.163 8.195 4.542 2.420 6.962
Øvrige sektorer 1.626 501 2.127 1.890 503 2.393
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 125.660 23.026 148.686 117.970 23.925 141.895
             
             
             
             
  31.12.20 31.12.19
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 77.848 5.550 83.398 75.203 5.728 80.932
Offentlig forvaltning 33 417 450 12 513 525
Jordbruk og skogbruk 9.591 871 10.461 8.947 824 9.771
Fiske og fangst 5.259 529 5.789  4.611  123  4.734
Havbruk 2.100 1.722 3.822 1.132 769 1.901
Industri og bergverk 2.646 2.666 5.312 2.595 3.073 5.668
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 4.077 2.827 6.904 3.970 2.716 6.686
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.586 2.329 4.915 2.517 2.392 4.908
Sjøfart og offshore 4.537 1.667 6.203 4.660 3.227 7.887
Eiendomsdrift 13.969 1.021 14.990 13.211 856 14.067
Forretningsmessig tjenesteyting 3.423 886 4.309 2.146 877 3.023
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.942 2.174 9.116 5.409 2.435 7.844
Øvrige sektorer 1.638 501 2.139 1.863 503 2.367
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 134.648 23.160 157.808 126.277 24.036 150.313


Utlån og øvrige engasjementer fordelt på geografiske områder

  31.12.20 31.12.19
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Trøndelag 82.308 14.496 96.804 76.405 13.927 90.331
Møre og Romsdal 25.481 6.520 32.002 24.428 8.504 32.932
Nordland 1.024 43 1.067 1.158 40 1.198
Oslo 7.127 634 7.761 6.686 553 7.240
Landet for øvrig 9.391 1.312 10.703 8.944 888 9.833
Utlandet 329 21 350 349 13 362
Sum 125.660 23.026 148.686 117.970 23.925 141.895

 

  31.12.20 31.12.19
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Trøndelag 85.762 14.630 100.392 79.487 13.976 93.462
Møre og Romsdal 27.191 6.520 33.712 26.113 8.522 34.635
Nordland 1.183 43 1.226 1.296 42 1.337
Oslo 6.700 634 7.334 6.276 555 6.831
Landet for øvrig 13.482 1.312 14.793 12.756 929 13.685
Utlandet 329 21 350 349 13 362
Sum 134.648 23.160 157.808 126.277 24.036 150.313


Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.20 31.12.19
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 33.338 1.899 35.237 29.451 1.822 31.274
Møre og Romsdal 6.629 404 7.033 5.844 426 6.270
Nordland 186 6 192 179 6 185
Oslo 2.246 71 2.317 1.619 56 1.675
Landet for øvrig 4.144 109 4.253 2.694 108 2.801
Utlandet 70 2 72 45 1 46
Sum 46.613 2.491 49.105 39.833 2.419 42.252


Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.20 31.12.19
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale
engasjementer
Trøndelag 1.032 - 1.032 1.081 - 1.081
Møre og Romsdal 58 - 58 60 - 60
Nordland - - - 59 - 59
Oslo 404 - 404 419 - 419
Landet for øvrig 47 - 47 48 - 48
Utlandet - - - - - -
Sum 1.540 - 1.540 1.667 - 1.667


Utlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler

Konsern (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler    
- Inntil 1 år 212 129
- Mellom 1 og 5 år 2.705 2.184
- Over 5 år 543 823
Sum brutto fordringer 3.460 3.135
     
Mottatt, ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler 95 87
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler 3.365 3.048
     
Netto investeringer i finasielle leieavtaler kan analyserers på følgende måte:    
- Inntil 1 år 163 121
- Mellom 1 og 5 år 2.662 2.118
- Over 5 år 540 809
Sum netto fordringer 3.365 3.048

 

Utlån og øvrige engasjement fordelt på risikogrupper

Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt.  Misligholdssannsynligheten  beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd.  Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 11 for inndeling av risikoklasser.

Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem.

Øvrige engasjement inkluderer remburser, garantier, ubenyttede kreditter og lånetilsagn.

Engasjementsoppfølging gjøres ut ifra engasjementets størrelse, risiko og migrering. Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement.  

Banken benytter makrobaserte stresstester for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som  ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet.

Risikogruppe tapsutsatte og/eller misligholdte består av kunder med mislighold over 90 dager og/ eller objektive bevis på verdifall som medfører redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. Se note 2 Regnskapsprinsipper for utfyllende beskrivelse av disse engasjementene.

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.20 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 61.617 8.152 2.957 864 1.001 284 74.876
Trinn 1 61.542 7.241 1.218 263 232 - 70.496
Trinn 2 75 911 1.739 601 769 - 4.096
Trinn 3 - - - - - 284 284
               
Amortisert kost 21.035 12.498 9.306 1.311 551 1.798 46.500
Trinn 1 19.784 10.260 7.336 763 245 - 38.388
Trinn 2 1.251 2.238 1.970 548 306 - 6.313
Trinn 3 - - - - - 1.798 1.798
               
Virkelig verdi over resultatet 3.597 465 135 48 39 2 4.285
Sum brutto utlån 86.250 21.115 12.398 2.222 1.592 2.084 125.660
               
Øvrige engasjementer 12.565 4.806 4.605 629 230 192 23.026
Trinn 1 12.092 4.555 3.233 447 56 - 20.383
Trinn 2 473 250 1.373 182 173 - 2.451
Trinn 3 - - - - - 192 192
               
Totale engasjementer 98.815 25.920 17.003 2.851 1.821 2.277 148.686

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.19 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 56.284 8.904 3.536 977 1.230 405 71.336
Trinn 1 56.284 7.839 1.480 306 200 - 66.109
Trinn 2 - 1.065 2.056 671 1.030 - 4.822
Trinn 3 - - - - - 405 405
               
Amortisert kost 20.473 7.922 10.468 1.135 408 1.552 41.957
Trinn 1 20.448 7.359 7.512 705 102 - 36.126
Trinn 2 25 563 2.956 430 306 - 4.279
Trinn 3 - - - - - 1.552 1.552
               
Virkelig verdi over resultatet 3.940 490 152 49 36 10 4.677
Sum brutto utlån 80.697 17.316 14.156 2.161 1.674 1.967 117.970
               
Øvrige engasjementer 13.232 3.926 4.672 932 157 1.005 23.925
Trinn 1 13.232 3.244 3.663 807 68 - 21.014
Trinn 2 - 682 1.009 126 90 - 1.907
Trinn 3 - - - - - 1.005 1.005
               
Totale engasjementer 93.929 21.242 18.829 3.093 1.831 2.972 141.895

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.20 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 61.617 8.152 2.957 864 1.001 284 74.876
Trinn 1 61.542 7.241 1.218 263 232 - 70.496
Trinn 2 75 911 1.739 601 769 - 4.096
Trinn 3 - - - - - 284 284
               
Amortisert kost 20.593 14.401 15.311 2.113 1.097 1.971 55.487
Trinn 1 19.342 12.159 12.901 1.164 245 - 45.811
Trinn 2 1.251 2.243 2.410 949 852 - 7.705
Trinn 3 - - - - - 1.971 1.971
               
Virkelig verdi over resultatet 3.597 465 135 48 39 2 4.285
Sum brutto utlån 85.808 23.018 18.402 3.025 2.138 2.257 134.648
               
Øvrige engasjementer 12.568 4.832 4.690 640 237 192 23.160
Trinn 1 12.095 4.582 3.311 447 56 - 20.492
Trinn 2 473 250 1.379 193 181 - 2.476
Trinn 3 - - - - - 192 192
               
Totale engasjementer 98.376 27.851 23.092 3.665 2.375 2.449 157.808

 

 

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.19 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 56.284 8.904 3.536 977 1.230 405 71.336
Trinn 1 56.284 7.839 1.480 306 200 - 66.109
Trinn 2 - 1.065 2.056 671 1.030 - 4.822
Trinn 3 - - - - - 405 405
               
Amortisert kost 19.924 9.363 16.424 1.845 1.003 1.704 50.264
Trinn 1 19.899 8.798 13.136 998 201 - 43.031
Trinn 2 25 565 3.288 848 803 - 5.528
Trinn 3 - - - - - 1.704 1.704
               
Virkelig verdi over resultatet 3.940 490 152 49 36 10 4.677
Sum brutto utlån 80.148 18.757 20.112 2.871 2.269 2.119 126.277
               
Øvrige engasjementer 13.234 3.941 4.753 940 164 1.005 24.036
Trinn 1 13.234 3.259 3.739 807 68 - 21.106
Trinn 2 - 682 1.014 133 96 - 1.926
Trinn 3 - - - - - 1.005 1.005
               
Totale engasjementer 93.382 22.698 24.864 3.811 2.433 3.124 150.313

 
Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.20 31.12.19
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 40.790 2.481 43.271 34.808 2.410 37.218
Lav risiko 4.320 7 4.327 3.457 7 3.464
Middels risiko 967 3 970 1.075 1 1.076
Høy risiko 302 0 302 208 0 208
Høyeste risiko 218 0 218 267 1 268
Tapsutsatte og/eller Misligholdte 16 - 16 18 - 18
Sum 46.613 2.491 49.105 39.834 2.419 42.253

 

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.20 31.12.19
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 1.455 - 1.455 1.667 - 1.667
Lav risiko 85 - 85 - - -
Middels risiko  -  - - - - -
Høy risiko  -  - - - - -
Høyeste risiko  -  - - - - -
Tapsutsatte og/eller Misligholdte  -  - - - - -
Sum 1.540 - 1.540 1.667 - 1.667

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN