Note 14 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko

Noten er en sensitivitetsanalyse gjort med utgangspunkt i relevante balanseposter per 31. desember og fremover i tid for det aktuelle året. Bankens renterisiko beregnes ved at det simuleres et parallelt renteskift på ett prosentpoeng for hele rentekurven på alle balanseposter.

For ytterligere detaljer vedrørende renterisiko se note 6 Risikoforhold.

  Renterisiko, endring 1 prosentpoeng
Basisrisiko konsern (mill. kr) 2020 2019
Valuta    
NOK - 8 - 26
EUR  0 - 3
USD  3 - 1
CHF - 1 - 1
GBP - 1 - 2
Andre  0 - 1
Total renterisiko - 7 - 34

Total renterisiko viser for 2020 at banken vil få et tap på en renteoppgang. Tilsvarende for 2019.

Tabellen under viser hvordan rentekurven forskyver seg innenfor de ulike tidsintervallene med tilhørende gevinst og tap innenfor de enkelte løpetider.

  Renterisiko, endring 1 prosentpoeng
Rentekurverisiko konsern (mill. kr) 2020 2019
Løpetid    
0 - 2 mnd - 16 - 20
2 - 3 mndr 12 - 3
3 - 6 mndr - 14 - 6
6 - 12 mndr  6  5
1 - 2 år  - 6  0
2 - 3 år - 9 - 5
3 - 4 år  21  8
4 - 5 år 3 - 17
5 - 8 år  - 10  9
8 - 15 år 8 - 5
Total renterisiko - 7 - 34

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN