Note 15 - Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering

Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktiviteten knyttet til omsetning av valuta skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for maksimal nettoeksponering i valuta, målt i kroner.

Konsernet har utarbeidet rammer for netto valutaeksponering (uttrykt som den høyeste av sum lange og korte posisjoner). Overnatten kursrisiko for spothandel i valuta må ikke overstige 150 millioner kroner aggregert.

Valutarisikoen har gjennom året vært lav. For ytterligere detaljer se note 6 Risikoforhold.

Morbank Netto valutaeksponering NOK  Konsern 
2019 2020 (mill. kr) 2020 2019
22 12 EUR 12 22
1 -1 USD -1 1
0 -1 SEK -1 0
-5 0 GBP 0 -5
0 0 Andre 0 0
18 10 Sum  10 18
         
         
0,9 0,4 Res.effekt e. skatt ved 3 % endring 0,4 0,9

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN