Note 11 - Kreditteksponering for hver interne risikorating

Banken benytter eget klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut fra hvert enkelt engasjements sannsynlighet for mislighold. I tabellen er denne inndelingen sammenholdt med tilsvarende ratingklasser hos Moody’s.

Historisk mislighold er tall for morbank og viser default ratio (DR) per risikoklasse. Tallene er et uvektet snitt for normalscorede kunder i perioden 2016-2022.

Sikkerhetsdekning representerer forventet realisasjonsverdi (RE-verdi) på underliggende sikkerhetsverdier. Verdiene fastsettes etter faste modeller, og faktiske realisasjonsverdier valideres for å teste modellenes pålitelighet. I samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften er estimatene «down-turn»-estimater. Basert på sikkerhetsdekningen (RE-verdi / EAD) klassifiseres engasjementet i en av sju klasser, hvor beste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på over 120 prosent, og laveste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på under 20 prosent.

  Misligholdssansynlighet         Sikkerhetsdekning  
Risiko-klasse  Fra  Til Moody's Historisk
mislighold
Mislighold
2022
  Sikkerhets-
klasse
Nedre
grense
Øvre
grense
                   
A 0,00 % 0,10 % Aaa-A3 0,02 % 0,03 %    1  120  
B 0,10 % 0,25 % Baa1-Baa2 0,04 % 0,04 %    2  100  120
C 0,25 % 0,50 % Baa3 0,09 % 0,11 %    3  80  100
D 0,50 % 0,75 % Ba1 0,31 % 0,20 %    4  60  80
E 0,75 % 1,25 % Ba2 0,56 % 0,84 %    5  40  60
F 1,25 % 2,50 %   1,20 % 1,44 %    6  20  40
G 2,50 % 5,00 % Ba2-B1 2,02 % 1,42 %    7  0  20
H 5,00 % 10,00 % B1-B2 4,68 % 5,01 %        
I 10,00 % 99,99 % B3-Caa3 13,82 % 14,26 %        
J mislighold                
K tapsutsatt                
Eksporter til Excel

 

Bankens engasjementer klassifiseres i risikogrupper på bakgrunn av risikoklasse.  

Risikoklasse Risikogrupper
 A - C  Laveste risiko
 D - E  Lav
 F - G  Middels
 H  Høy
 I  Høyeste risiko
 J - K  Mislighold og nedskrevet
Eksporter til Excel

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Morbank eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2021
Laveste risiko 0,9 % 115.527 0,9 % 113.799
Lav risiko 1,3 % 24.473 3,4 % 26.476
Middels risiko 1,7 % 18.093 4,2 % 15.017
Høy risiko 3,0 % 2.719 5,0 % 2.854
Høyeste risiko 2,2 % 1.693 2,2 % 1.503
Mislighold og/eller tapsutsatt 10,0 % 2.051 14,5 % 3.212
Totalt   164.556   162.860
Eksporter til Excel

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Konsern  eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2021
Laveste risiko 0,6 % 116.505 0,9 % 114.237
Lav risiko 1,2 % 26.996 3,2 % 28.449
Middels risiko 2,2 % 25.200 2,9 % 21.756
Høy risiko 3,6 % 3.772 4,1 % 3.536
Høyeste risiko 2,9 % 2.462 1,6 % 2.035
Mislighold og/eller tapsutsatt 10,9 % 2.222 13,7 % 3.402
Totalt   177.157   173.415
Eksporter til Excel

Realisasjonsverdien på stilte sikkerheter fastsettes slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangskonjuktur. 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN