Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

Regnskapsprinsipp

Ansvarlige lån måles til amortisert kost som andre langsiktige lån. Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. En fondsobligasjon er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har under nærmere gitte vilkår ikke plikt til å betale ut renter, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjoner er klassifisert som hybridkapital under egenkapital da disse ikke tilfredsstiller definisjonen av finansiell forpliktelse i henhold til IAS 32. Obligasjonene er evigvarende og SpareBank 1 SMN har rett til å ikke betale renter til investorene. Rentene presenteres ikke som en rentekostnad i resultatet, men som en reduksjon i egenkapitalen. Se også nærmere beskrivelse i note 3. Behandling av ansvarlige lån og fondsobligasjoner i beregningen av konsernets kapitaldekning er omtalt i note 5 Kapitaldekning og kapitalstyring.

 

Morbank   Konsern
31.12.21 31.12.22 (mill. kr) 31.12.22 31.12.21
    Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital    
- - 2026 SpareBank 1 Finans Midt-Norge 16/26 43 43
250 250 2028 flytende rente NOK (Call 2023) 250 250
500 500 2028 flytende rente NOK (Call 2023) 500 500
250 250 2029 flytende rente NOK (Call 2024) 250 250
- 1.000 2032 flytende rente NOK (Call 2027) 1.000 -
3 15 Påløpte renter 16 3
1.753 2.015 Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital 2.058 1.796
         
1,9 % 3,2 % Gjennomsnittlig rente NOK 3,2 % 1,9 %
         
    Hybridkapital    
- - 5/99 SpareBank 1 Finans Midt-Norge flytende rente NOK (Call 2022) 43 43
300 76 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) 76 300
300 300 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) 300 300
200 200 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) 200 200
250 250 5/99 flytende rente NOK (Call 2024) 250 250
200 200 7/99 fast rente 5,0 % NOK (Call 2025)*) 200 200
- 500 5/99 flytende rente NOK (Call 2027) 500 -
- 200 5/99 flytende rente NOK (Call 2027) 200 -
1.250 1.726 Sum hybridkapital 1.769 1.293
         
3,8 % 4,6 % Gjennomsnittlig rente NOK 4,6 % 3,8 %
 
*) Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler
Eksporter til Excel

  

 

Konsern          
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.22 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-/
underkurs
31.12.21
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 2.043 1.000 750 - 1.793
Påløpte renter 16 - - 13 3
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 2.058 1.000 750 13 1.796
           
Endringer i hybridkapital 31.12.22 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-
underkurs
31.12.21
Fondsobligasjonslån, NOK 1.769 700 224 - 1.293
Sum hybridkapital 1.769 700 224 - 1.293
           
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.21 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-
underkurs
31.12.20
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 1.793 - - - 1.793
Verdijusteringer - - - - -
Påløpte renter 3 - - 0 3
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 1.796 - - 0 1.795
           
Endringer i hybridkapital 31.12.21 Emittert -
nominell
verdi
Forfalt/
innløst-
nominell
verdi
Valuta-
endringer
og over-
underkurs
31.12.20
Fondsobligasjonslån, NOK 1.293 - - - 1.293
Sum hybridkapital 1.293 - - - 1.293
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN