Note 34 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern
31.12.2021 31.12.2022 (mill. kr) 31.12.2022 31.12.2021
3 - Utsatt skattefordel 5 90
84 117 Varige driftsmidler 232 210
253 223 Bruksrett eiendom 325 460
152 87 Opptjente ikke motatte inntekter 104 186
20 262 Fordringer verdipapirer 262 300
62 240 Pensjonsmidler 240 62
508 1.164 Andre eiendeler 1.387 752
1.082 2.092 Sum øvrige eiendeler 2.555 2.062
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN