Note 19 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
2021 2022 (mill kr) 2022 2021
    Vurdert til virkelig verdi over resultatet    
         
-433 -428 Verdiendring på renteinstrumenter  -427 -433
         
    Verdiendring på derivater/sikring    
-6 -10 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater * -10 -6
12 -38 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater -38 12
301 275 Øvrige derivater 275 301
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
- - Inntekter fra eierinteresser 442 705
726 646 Utbytte fra eierinteresser - -
8 4 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 4 13
6 30 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 33 22
-4 -19 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 9 156
610 461 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 287 770
         
    Vurdert til amortisert kost    
         
-2 0 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall 0 -2
-2 0 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost 0 -2
         
72 93 Netto inntekter fra valutahandel 93 72
680 554 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 380 840
         
    * Virkelig verdi sikring    
-664 -2.155 Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -2.155 -664
657 2.145 Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 2.145 657
-6 -10 Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -10 -6
Eksporter til Excel

 

 

 

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN