Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Regnskapsprinsipp Utlån

Utlån som holdes i en «holde for å motta» forretningsmodell måles til amortisert kost. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ amortisering som følger av en effektiv rentemetode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsatthet. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid.

Banken selger bare deler av de utlån som kvalifiserer for overføring til SparBank1 Boligkreditt. Utlån som inngår i forretningsmodeller (porteføljer) med utlån som kvalifiserer for overføring holdes derfor både for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og for salg. Banken klassifiserer derfor alle boliglån til virkelig verdi over OCI. Virkelig verdi på boliglån ved førstegangsinnregning er transaksjonsprisen, uten reduksjon for 12-måneders forventet tap.

Fastrentelån til kunder regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Gevinst og tap som skyldes endring i virkelig verdi innregnes over resultatregnskapet som verdiendring. Opptjent rente og over/underkurs regnskapsføres som renter. Renterisikoen i fastrenteutlånene styres med renteswapper som regnskapsføres til virkelig verdi. Det er konsernets oppfatning at vurdering av fastrenteutlån til virkelig verdi gir mer relevant informasjon om verdiene i balansen.  

Morbank   Konsern
31.12.2021 31.12.2022 (mill. kr) 31.12.2022 31.12.2021
137.113 140.549 Brutto utlån 152.629 147.301
1.348 999 Tapsavsetninger 1.081 1.410
135.766 139.550 Utlån til og fordringer på kunder 151.549 145.890
         
    Tilleggsinformasjon    
46.650 56.876 Utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 56.876 46.650
578 718 - herav utlån til ansatte 1.349 1.106
1.402 1.739 Utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 1.739 1.402
         
78 78 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner - -
1.261 1.394 Utlån til ansatte1) 2.450 2.173
1) Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto. Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder.
Eksporter til Excel

Utlån og engasjementer fordelt på type

Morbank   Konsern
31.12.2021 31.12.2022 Utlån og engasjementer fordelt på type (mill. kr) 31.12.2022 31.12.2021
    Brutto utlån    
- - Leiefinansieringsavtaler (Finansiell lease) 3.728 3.392
11.460 12.236 Kasse-/drifts- og brukskreditter 12.236 11.549
4.173 3.825 Byggelån 3.825 4.173
121.480 124.488 Nedbetalingslån 132.841 128.187
137.113 140.549 Sum brutto utlån 152.629 147.301
         
    Øvrige engasjementer    
4.549 6.067 Finansielle garantier, herav: 6.067 4.549
924 1.493 Betalingsgarantier 1.493 924
1.282 1.177 Kontraktsgarantier 1.177 1.282
894 712 Lånegarantier
712 894
67 62 Garantier for skatter 62 67
1.383 2.624 Annet garantiansvar 2.624 1.383
         
1.175 1.047 Ubenyttede garantitilsagn 1.047 1.175
13.570 12.143 Ubenyttede kreditter 12.459 13.788
6.435 4.745 Innvilgede lånetilsagn 4.950 6.584
19 5 Remburser 5 19
25.747 24.007 Sum øvrige engasjementer 24.527 26.115
         
162.860 164.556 Sum Totale engasjementer 177.157 173.415
Eksporter til Excel

Utlån og engasjementer fordelt på sektor og næring

  31.12.2022 31.12.2021
Morbank (mill. kr) Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 77.965 7.273 85.239 80.178 8.153 88.331
Offentlig forvaltning 1 692 694 2 944 945
Jordbruk og skogbruk 10.707 955 11.662 9.433 864 10.297
Fiske og fangst 7.047 902 7.949 5.853 1.904 7.756
Havbruk 2.324 1.145 3.469 1.926 1.680 3.606
Industri og bergverk 2.563 2.201 4.765 2.151 1.958 4.109
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 4.370 2.741 7.111 3.169 2.132 5.301
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.976 1.719 4.695 2.572 1.562 4.134
Sjøfart og offshore 5.382 548 5.929 4.715 1.121 5.836
Eiendomsdrift 16.983 2.433 19.416 15.522 2.119 17.641
Forretningsmessig tjenesteyting 3.561 860 4.421 4.497 952 5.449
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.327 1.551 6.878 5.714 1.376 7.089
Øvrige sektorer 1.343 986 2.329 1.383 982 2.365
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 140.549 24.007 164.556 137.113 25.747 162.860
Eksporter til Excel

 

  31.12.2022 31.12.2021
Konsern (mill. kr) Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 84.957 7.572 92.529 86.244 8.370 94.614
Offentlig forvaltning 35 694 729 34 945 979
Jordbruk og skogbruk 11.140 974 12.114 9.783 877 10.659
Fiske og fangst 7.075 904 7.979 5.870 1.904 7.774
Havbruk 2.656 1.159 3.814 2.176 1.689 3.865
Industri og bergverk 3.150 2.226 5.376 2.766 1.980 4.746
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 5.526 2.790 8.317 4.124 2.166 6.289
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.632 1.747 5.380 2.966 1.576 4.541
Sjøfart og offshore 5.382 548 5.929 4.715 1.121 5.836
Eiendomsdrift 17.101 2.438 19.538 15.643 2.124 17.766
Forretningsmessig tjenesteyting 4.312 893 5.206 4.990 972 5.961
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.375 1.595 7.970 6.667 1.409 8.076
Øvrige sektorer 1.288 987 2.275 1.325 983 2.308
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 152.629 24.527 177.157 147.301 26.115 173.415
Eksporter til Excel

 

Utlån og øvrige engasjementer fordelt på geografiske områder

  31.12.2022 31.12.2021
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Trøndelag 91.519 14.931 106.449 91.521 14.788 106.309
Møre og Romsdal 29.612 5.341 34.953 27.698 7.558 35.256
Nordland    1.056 44 1.101 1.051 62 1.113
Oslo    7.087 2.051 9.138 6.322 1.437 7.759
Landet for øvrig 10.935 1.609 12.543 10.271 1.875 12.146
Utlandet       340 31 371 250 27 277
Sum                  140.549 24.007 164.556 137.113 25.747 162.860
             
  31.12.2022 31.12.2021
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 95.640 15.111 110.751 95.160 14.923 110.083
Møre og Romsdal 31.946 5.441 37.387 29.509 7.623 37.131
Nordland 1.317 55 1.372 1.263 69 1.333
Oslo 7.512 2.069 9.581 6.524 1.444 7.968
Landet for øvrig 15.875 1.820 17.695 14.594 2.029 16.623
Utlandet 340 31 371 250 27 277
Sum 152.629 24.527 177.157 147.301 26.115 173.415
Eksporter til Excel

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.2022 31.12.2021
(mill. kr) Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Trøndelag 36.923 1.676 38.599 31.440 1.819 33.259
Møre og Romsdal 8.631 384 9.015 6.855 392 7.247
Nordland 341 8 349 244 5 249
Oslo 3.248 57 3.304 2.598 58 2.656
Landet for øvrig 7.693 104 7.796 5.404 95 5.499
Utlandet 40 0 40 110 2 112
Sum 56.876 2.229 59.104 46.650 2.371 49.021
Eksporter til Excel

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.2022 31.12.2021
(mill. kr) Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Trøndelag 1.430 - 1.430 1.018 - 1.018
Møre og Romsdal 53 - 53 54 - 54
Nordland - - - - - -
Oslo 256 - 256 285 - 285
Landet for øvrig - - - 44 - 44
Utlandet - - - - - -
Sum 1.739 - 1.739 1.402 - 1.402
Eksporter til Excel


Utlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler

Konsern (mill. kr) 31.12.2022 31.12.2021
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler    
- Inntil 1 år 113 106
- Mellom 1 og 5 år 2.377 2.176
- Over 5 år 1.169 1.014
Sum brutto fordringer 3.658 3.296
     
Mottatt, ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler 105 95
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler 3.728 3.392
     
Netto investeringer i finansielle leieavtaler kan analyseres på følgende måte:    
- Inntil 1 år 127 119
- Mellom 1 og 5 år 2.450 2.244
- Over 5 år 1.151 1.028
Sum netto fordringer 3.728 3.392
Eksporter til Excel

Utlån og øvrige engasjement fordelt på risikogrupper

Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt.  Misligholdssannsynligheten  beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd.  Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 11 for inndeling av risikoklasser.

Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem.

Øvrige engasjement inkluderer remburser, garantier, ubenyttede kreditter og lånetilsagn.

Engasjementsoppfølging gjøres ut ifra engasjementets størrelse, risiko og migrering.  Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement.  

Banken benytter makrobaserte stresstester for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som  ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet.

Risikogruppe tapsutsatte og/eller misligholdte består av kunder med mislighold over 90 dager og/ eller objektive bevis på verdifall som medfører redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. Se note 10 Tap på utlån og garantier for utfyllende beskrivelse av disse engasjementene. 

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.22 (mill. kr) Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.072 6.518 2.488 635 925 372 82.010
Trinn 1 70.927 5.671 963 229 188 - 77.978
Trinn 2 144 848 1.525 406 737 - 3.660
Trinn 3 - - - - - 372 372
               
Amortisert kost 26.194 11.451 12.497 1.553 633 1.502 53.830
Trinn 1 24.784 10.085 10.195 913 167 - 46.144
Trinn 2 1.410 1.365 2.302 640 467 - 6.184
Trinn 3 - - - - - 1.502 1.502
               
Virkelig verdi over resultatet 3.962 595 99 11 38 4 4.708
Sum brutto utlån 101.227 18.564 15.083 2.200 1.597 1.878 140.549
               
Øvrige engasjementer 14.300 5.910 3.009 520 96 173 24.007
Trinn 1 14.238 5.771 2.555 75 24 - 22.663
Trinn 2 62 139 454 445 71 - 1.171
Trinn 3 - - - - - 173 173
               
Totale engasjementer 115.527 24.473 18.093 2.719 1.693 2.051 164.556
Eksporter til Excel

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.21 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.241 7.516 2.455 785 851 304 83.152
Trinn 1 71.130 6.739 996 211 203 - 79.280
Trinn 2 111 777 1.458 574 648 - 3.568
Trinn 3 - - - - - 304 304
               
Amortisert kost 23.283 12.471 9.438 1.239 458 2.796 49.685
Trinn 1 22.751 10.258 7.569 634 166 - 41.378
Trinn 2 532 2.213 1.868 605 292 - 5.511
Trinn 3 - - - - - 2.796 2.796
               
Virkelig verdi over resultatet 3.686 426 117 25 15 6 4.276
Sum brutto utlån 98.211 20.413 12.010 2.049 1.325 3.106 137.113
               
Øvrige engasjementer 15.588 6.063 3.007 805 178 106 25.747
Trinn 1 15.399 5.726 2.467 355 38 - 23.985
Trinn 2 189 336 541 450 140 - 1.655
Trinn 3 - - - - - 106 106
               
Totale engasjementer 113.799 26.476 15.017 2.854 1.503 3.212 162.860
Eksporter til Excel

 

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.22 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.072 6.518 2.488 635 925 372 82.010
Trinn 1 70.927 5.671 963 229 188 - 77.978
Trinn 2 144 848 1.525 406 737 - 3.660
Trinn 3 - - - - - 372 372
               
Amortisert kost 27.250 13.973 19.084 2.605 1.403 1.673 65.989
Trinn 1 25.840 12.598 16.471 1.535 167 - 56.611
Trinn 2 1.410 1.375 2.612 1.071 1.236 - 7.705
Trinn 3 - - - - - 1.673 1.673
               
Virkelig verdi over resultatet 3.884 595 99 11 38 4 4.630
Sum brutto utlån 102.206 21.086 21.670 3.252 2.366 2.049 152.629
               
Øvrige engasjementer 14.300 5.910 3.530 520 96 173 24.527
Trinn 1 14.238 5.771 2.827 75 24 - 22.934
Trinn 2 62 139 703 445 71 - 1.420
Trinn 3 - - - - - 173 173
               
Totale engasjementer 116.505 26.996 25.200 3.772 2.462 2.222 177.157
Eksporter til Excel

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.21 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.241 7.516 2.455 785 851 304 83.152
Trinn 1 71.130 6.739 996 211 203 - 79.280
Trinn 2 111 777 1.458 574 648 - 3.568
Trinn 3 - - - - - 304 304
               
Amortisert kost 23.800 14.444 15.809 1.921 991 2.986 59.950
Trinn 1 23.268 12.227 13.454 1.032 166 - 50.147
Trinn 2 532 2.217 2.355 888 825 - 6.818
Trinn 3 - - - - - 2.986 2.986
               
Virkelig verdi over resultatet 3.608 426 117 25 15 6 4.198
Sum brutto utlån 98.649 22.386 18.381 2.731 1.857 3.296 147.301
               
Øvrige engasjementer 15.588 6.063 3.375 805 178 106 26.115
Trinn 1 15.399 5.726 2.680 355 38 - 24.199
Trinn 2 189 336 695 450 140 - 1.809
Trinn 3 - - - - - 106 106
               
Totale engasjementer 114.237 28.449 21.756 3.536 2.035 3.402 173.415
Eksporter til Excel

 

 

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.2022 31.12.2021
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 48.752 2.217 50.969 39.955 2.363 42.318
Lav risiko 6.261 7 6.268 4.972 4 4.976
Middels risiko 1.259 4 1.263 1.121 3 1.125
Høy risiko 327 0 327 297 1 298
Høyeste risiko 220 - 220 279 0 279
Tapsutsatte og/eller misligholdte 58 0 58 24 0 24
Sum 56.876 2.229 59.104 46.650 2.491 49.021
Eksporter til Excel

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.2022 31.12.2021
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 1.496 - 1.496 1.402 - 1.402
Lav risiko 147 - 147 - - -
Middels risiko 96 - 96 - - -
Høy risiko - - - - - -
Høyeste risiko - - - - - -
Tapsutsatte og/eller misligholdte - - - - - -
Sum 1.739 - 1.739 1.402 - 1.402
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN