Note 7 - Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

 

Morbank   Konsern
31.12.16 31.12.17 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
7.066 6.903 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1.575 2.756
1.136 2.639 Utlån og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 2.639 1.136
8.203 9.543 Sum 4.214 3.892
         
    Spesifikasjon på de vesentligste valutasorter    
1.466 231 EUR 231 1.466
101 7 GBP 7 101
25 7 JPY 7 25
6.059 9.074 NOK 3.747 1.749
365 68 USD 68 365
148 119 SEK 119 148
38 36 Andre 34 38
8.203 9.543 Sum 4.214 3.892
         
1,9 % 1,5 % Gjennomsnittlig rente *) 0,9 % 1,8 %
         
         
         
31.12.16 31.12.17 Gjeld til kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
7.378 7.729 Innskudd og gjeld uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 8.289 7.588
2.920 1.318 Innskudd og gjeld med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1.318 2.920
10.299 9.047 Sum 9.607 10.509
         
    Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter    
2.859 2.098 EUR 2.098 2.859
7.421 6.919 NOK 7.479 7.631
13 19 USD 19 13
19 29 Andre 29 19
10.299 9.047 Sum 9.607 10.509
         
0,6 % 0,6 % Gjennomsnittlig rente *) 0,6 % 0,6 %
         
         
         
31.12.16 31.12.17 Øvrige engasjementer til kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
5.000 2.288 Ubenyttede kreditter 2.288 5.000
55 55 Garantier 55 55
5.055 2.344 Sum 2.344 5.055

Innskudd og utlån fra/til kredittinstitusjoner har i hovedsak flytende rente.

*) Gjennomsnittsrenten er beregnet med utgangspunkt i renteinntekt/rentekostnad i forhold til beholdningskontienes gjennomsnittssaldo for det aktuelle år. Dog begrenset til beholdning i konti i valuta NOK. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN