Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

 

Morbank   Konsern
31.12.16 31.12.17 Utlån til og fordringer på kunder (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
97.437 105.843 Brutto utlån 112.071 102.325
-620 -751 Individuelle nedskrivninger -765 -632
-318 -323 Gruppevise nedskrivninger -347 -339
96.499 104.769 Sum utlån til og fordringer på kunder 110.959 101.354
         
    Tilleggsinformasjon    
33.142 34.885 Utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 34.885 33.142
779 615 - herav utlån til ansatte 956 1.167
2.069 1.828 Utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 1.828 2.069
         
32 48 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner 48 32
631 648 Utlån til ansatte*) 1.149 1.123
 *) Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto. Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder

Utlån og engasjementer fordelt på type

Morbank    Konsern
31.12.16 31.12.17 Utlån og engasjementer fordelt på type (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
          
    Brutto utlån    
- - Leiefinansieringsavtaler (Finansiell lease) 2.839 2.421
11.635 12.797 Kasse-/drifts- og brukskreditter 12.330 11.635
3.313 4.186 Byggelån 4.186 3.313
82.489 88.860 Nedbetalingslån 92.716 84.956
97.437 105.843 Sum brutto utlån 112.071 102.325
          
    Øvrige engasjementer    
5.409 4.210 Finansielle garantier, herav: 4.210 5.409
776 714   Betalingsgarantier 714 776
1.167 1.286   Kontraktsgarantier 1.286 1.167
3.249 1.994   Lånegarantier 1.994 3.249
81 84   Garantier for skatter 84 81
135 132   Annet garantiansvar 132 135
          
1.061 1.018 Ubenyttede garantitilsagn 1.018 1.061
12.337 11.677 Ubenyttede kreditter 11.688 12.420
1.720 1.896 Innvilgede lånetilsagn 2.148 1.957
82 62 Remburser 62 82
20.609 18.863 Sum øvrige engasjementer 19.126 20.929
          
118.046 124.706 Sum totale engasjementer 131.197 123.253

 

Utlån og engasjementer fordelt på sektor og næring

  31.12.17 31.12.16
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 60.099 6.193 66.292 53.371 6.057 59.428
Offentlig forvaltning 226 855 1.081 273 898 1.171
Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 11.305 1.002 12.307 10.290 1.048 11.338
Havbruk 1.311 978 2.289 1.599 536 2.135
Industri og bergverk 2.850 1.625 4.475 2.701 1.975 4.676
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 2.794 1.398 4.193 2.980 2.481 5.461
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.432 2.399 4.830 2.288 1.641 3.929
Sjøfart og offshore 4.639 1.510 6.149 4.983 1.675 6.657
Eiendomsdrift 12.462 1.203 13.665 11.619 1.706 13.324
Forretningsmessig tjenesteyting 2.510 797 3.307 2.442 1.013 3.455
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.547 593 4.140 3.220 998 4.218
Øvrige sektorer 1.669 310 1.978 1.670 582 2.252
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 105.843 18.863 124.706 97.437 20.609 118.046

 

  31.12.17 31.12.16
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Lønnstakere o.l 63.812 6.332 70.144 56.260 6.183 62.443
Offentlig forvaltning 240 855 1.095 288 898 1.186
Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst 11.606 1.013 12.619 10.499 1.057 11.556
Havbruk 1.697 992 2.689 1.985 553 2.538
Industri og bergverk 3.157 1.637 4.794 2.985 1.988 4.973
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 3.419 1.421 4.841 3.532 2.506 6.038
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.700 2.409 5.109 2.510 1.650 4.161
Sjøfart og offshore 4.639 1.510 6.149 4.983 1.675 6.657
Eiendomsdrift 12.521 1.205 13.726 11.675 1.708 13.383
Forretningsmessig tjenesteyting 2.260 811 3.070 2.072 1.089 3.161
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.322 630 4.951 3.836 1.040 4.875
Øvrige sektorer 1.699 310 2.010 1.700 583 2.282
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 112.071 19.126 131.197 102.325 20.929 123.253

 

Utlån og øvrige engasjementer fordelt på geografiske områder

  31.12.17 31.12.16
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 70.137 12.106 82.243 62.003 13.117 75.120
Møre og Romsdal 22.319 5.078 27.397 20.832 5.522 26.354
Sogn og Fjordane 608 333 941 665 188 853
Nordland 1.216 37 1.253 956 35 991
Oslo 5.037 653 5.690 4.700 1.067 5.767
Landet for øvrig 6.070 615 6.685 5.804 677 6.481
Utlandet 456 42 498 2.476 4 2.480
Sum 105.843 18.863 124.706 97.437 20.609 118.046

 

  31.12.17 31.12.16
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 73.017 12.227 85.243 64.211 13.279 77.490
Møre og Romsdal 23.670 5.128 28.798 21.930 5.586 27.516
Sogn og Fjordane 981 347 1.328 889 201 1.090
Nordland 1.295 40 1.334 1.031 40 1.071
Oslo 4.710 658 5.368 4.788 1.072 5.861
Landet for øvrig 7.942 685 8.627 6.998 747 7.745
Utlandet 456 42 498 2.476 4 2.480
Sum 112.071 19.126 131.197 102.325 20.929 123.253

 

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.17 31.12.16
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 25.483 1.934 27.418 23.776 2.168 25.943
Møre og Romsdal 5.645 439 6.084 4.917 462 5.379
Sogn og Fjordane 317 21 339 297 16 313
Nordland 124 7 131 111 12 123
Oslo 1.270 47 1.317 1.113 61 1.174
Landet for øvrig 1.997 89 2.087 1.756 98 1.854
Utlandet 48 1 49 1.172 108 1.280
Sum 34.885 2.539 37.424 33.142 2.925 36.067

 

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.17 31.12.16
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer Brutto utlån Øvrige engasjementer Totale engasjementer
Trøndelag 1.164 - 1.164 1.171 - 1.171
Møre og Romsdal 158 - 158 541 - 541
Sogn og Fjordane 0 - 0 0 - 0
Nordland 87 - 87 50 - 50
Oslo 366 - 366 250 - 250
Landet for øvrig 52 - 52 56 - 56
Utlandet 0 - 0 0 - 0
Sum 1.828 - 1.828 2.069 - 2.069

 

Utlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler

Konsern (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler    
- Inntil 1 år 233 195
- Mellom 1 og 5 år 2.105 1.602
- Over 5 år 581 624
Sum brutto fordringer 2.919 2.421
     
Mottatt, ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler 80 73
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler 2.839 2.348
     
Netto investeringer i finansielle leieavtaler kan analyserers på følgende måte:    
- Inntil 1 år 185 179
- Mellom 1 og 5 år 2.081 1.559
- Over 5 år 573 610
Sum netto fordringer 2.839 2.348

Utlån og øvrige engasjement fordelt på risikogrupper

Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt. Misligholdssannsynligheten beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd. Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 12 for inndeling av risikoklasser.

Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem.

Engasjementsoppfølging gjøres utfra engasjementets størrelse, risiko og migrering. Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement. Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap er beregnet for de neste tolv måneder. Forventet tap ligger innenfor de styrevedtatte rammene for maksimalt forventet tap, i morbank 408 millioner kroner (326 millioner) og konsern 445 millioner (356 millioner) per 31. desember 2017.

Gruppevise nedskrivninger beregnes med utgangspunkt i kunder som har migrert negativt siden innvilgelsestidspunket, men hvor det ikke er foretatt individuell nedskrivning.

Banken benytter makrobaserte stresstester for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet.

Risikogruppe misligholdt består av kunder med 90 dagers mislighold samt kunder med individuell nedskrivning.

  31.12.17 31.12.16
Morbank (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 69.528 10.852 80.379 66.543 11.340 77.882
Lav risiko 16.855 3.693 20.548 10.973 3.441 14.413
Middels risiko 12.676 3.294 15.970 14.652 4.690 19.342
Høy risiko 2.507 419 2.926 1.931 793 2.723
Høyeste risiko 2.708 478 3.185 1.873 58 1.931
Misligholdt og nedskrevet 1.570 128 1.698 1.466 288 1.754
Sum 105.843 18.863 124.706 97.437 20.609 118.046

 

 

  31.12.17 31.12.16
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 69.415 10.868 80.283 66.909 11.356 78.265
Lav risiko 18.307 3.750 22.057 12.298 3.539 15.837
Middels risiko 15.696 3.413 19.109 16.512 4.824 21.336
Høy risiko 3.532 460 3.991 2.557 835 3.393
Høyeste risiko 3.470 508 3.978 2.522 87 2.609
Misligholdt og nedskrevet 1.651 128 1.779 1.527 288 1.815
Sum 112.071 19.126 131.197 102.325 20.929 123.253

 

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.17 31.12.16
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 30.082 2.523 32.604 29.122 2.871 31.993
Lav risiko 3.556 12 3.568 2.940 42 2.982
Middels risiko 865 2 868 831 7 838
Høy risiko 227 1 228 121 3 123
Høyeste risiko 147 0 147 124 0 125
Misligholdt og nedskrevet 8 1 9 5 1 6
Sum 34.885 2.539 37.424 33.142 2.925 36.067

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.17 31.12.16
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement Brutto utlån Øvrige engasjement Totale engasjement
Laveste risiko 1.465 - 1.465 1.795 - 1.795
Lav risiko 96 - 96 273 - 273
Middels risiko 267 - 267 - - -
Høy risiko - - - - - -
Høyeste risiko - - - - - -
Misligholdt og nedskrevet - - - - - -
Sum 1.828 - 1.828 2.069 - 2.069

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN