Note 10 - Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne engasjement

Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt/innskudd fordelt på antall dager etter forfall som ikke skyldes forsinkelse i betalingsformidlingen. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er forfalt.

Morbank          
           
31.12.17 (mill. kr)  Inntil 30 dager  31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt
Utlån til og fordringer på kunder          
Privatmarked 1.415 256 42 124 1.836
Næringsliv 307 11 4 8 331
Sum  1.721 267 46 132 2.167
           
           
31.12.16 (mill. kr)  Inntil 30 dager  31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt
Utlån til og fordringer på kunder          
Privatmarked 942 220 53 100 1.315
Næringsliv 134 8 2 2 147
Sum  1.076 229 56 102 1.463

Av det totale beløp av brutto forfalte, men ikke nedskrevet utlån var realisasjonsverdien på tilhørende pantestillelser 1.844 millioner kroner (1.307 millioner) per 31. desember 2017.

Konsern          
           
31.12.17 (mill. kr)  Inntil 30 dager  31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt
Utlån til og fordringer på kunder          
Privatmarked 1.420 290 51 162 1.924
Næringsliv 311 37 9 51 409
Sum  1.732 328 60 213 2.333
           
           
31.12.16 (mill. kr)  Inntil 30 dager  31 - 60 dager 61 - 90 dager Over 91 dager Totalt
Utlån til og fordringer på kunder          
Privatmarked 946 244 61 130 1.380
Næringsliv 139 38 6 33 217
Sum  1.085 282 67 163 1.597

Av det totale beløp av forfalte, men ikke nedskrevet utlån til kunder var virkelig verdi på tilhørende pantestillelser 1.943 millioner kroner (1.381 millioner) per 31. desember 2017.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN