Note 11 - Tap på utlån og garantier

Morbank  
  2017 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -2 127 125 0 449 450
Periodens endring i gruppenedskrivninger - 5 5 - -40 -40
Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 8 146 155 8 34 42
Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 3 41 45 10 49 59
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -5 -1 -6 -6 -3 -8
Sum tap på utlån og garantier  5 318 323 13 490 502
 
             
  31.12.17 31.12.16
Individuelle nedskrivninger Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01. *) 24 602 625 28 148 176
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 8 146 155 8 34 42
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 8 13 3 36 39
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 191 191 2 6 8
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 6 100 106 4 518 523
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 31.12.  18 738 755 24 602 625
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 4,2 millioner kroner (5,6 millioner), er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'  
             
  31.12.17 31.12.16
Gruppenedskrivninger  Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 228 318 90 268 358
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 5 5 - -40 -40
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier per 31.12. 90 233 323 90 228 318

 

  Tap Individuelle- og gruppenedskrivninger
Tap og nedskrivninger fordelt på sektor og næring 2017 2016 31.12.17 31.12.16
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst -2 6 5 9
Havbruk - - - -
Industri og bergverk 4 15 14 17
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 7 6 13 11
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 3 9 23 21
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 258 490 617 520
Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenestyting 37 16 58 23
Lønnstakere 11 1 20 19
Ufordelt *) 5 -40 323 318
Sum sektor og næringsfordelt 323 502 1.074 938
*) Ufordelt er i sin helhet knyttet til gruppevise nedskrivninger. Se egen tabell for segmentfordeling av gruppevise nedskrivninger.    
 

 

 

  31.12.17 31.12.16
Misligholdte utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager 170 50 220 144 29 173
- Individuelle nedskrivninger  12 39 50 17 18 36
Netto misligholdte utlån 159 11 170 127 11 138
Avsetningsgrad 7 % 77 % 23 % 12 % 62 % 21 %
Andre tapsutsatte engasjement            
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 21 1.146 1.167 19 1.435 1.453
- Individuelle nedskrivninger  6 699 705 6 584 590
Netto andre tapsutsatte engasjement 15 448 462 13 851 863
Avsetningsgrad 29 % 61 % 60 % 33 % 41 % 41 %

Inntektsførte renter på misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør for morbanken 32,1 millioner kroner (57,8 millioner).

Realisasjonverdi av panteverdi knyttet til utlån som er individuelt nedskrevet er for morbanken per 31. desember 2017 528,0 millioner kroner (844,2 millioner).

Konsern  
  2017 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -2 129 127 0 454 454
Periodens endring i gruppenedskrivninger 5 4 9 4 -42 -38
Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 8 146 155 8 36 44
Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 13 45 58 14 50 64
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -6 -1 -7 -6 -3 -9
Sum tap på utlån og garantier  18 323 341 21 495 516
             
             
  31.12.17 31.12.16
Individuelle nedskrivninger Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01. *) 27 611 638 31 153 184
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 9 147 157 8 36 44
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 5 9 14 3 36 39
+Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 191 191 2 6 8
+Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 7 104 111 4 523 528
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier per 31.12.  20 750 769 27 611 638
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 4,2 millioner kroner (5,6 millioner), er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'     
             
  31.12.17 31.12.16
Gruppenedskrivninger  Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 100 239 339 96 281 376
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 5 4 9 4 -42 -38
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier per 31.12. 104 243 347 100 239 339

 

 

  Tap Individuelle- og gruppenedskrivninger
Tap og nedskrivninger fordelt på sektor og næring 2017 2016 31.12.17 31.12.16
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst -2 6 6 10
Havbruk - - - -
Industri og bergverk 7 15 16 18
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 8 7 15 12
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 4 9 25 23
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 259 492 624 525
Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenestyting 37 17 58 23
Lønnstakere 18 5 20 21
Ufordelt *) 9 -37 347 339
Sum sektor og næringsfordelt 341 516 1.112 971
*) Ufordelt er i sin helhet knyttet til gruppevise nedskrivninger. Se egen tabell for segmentfordeling av gruppevise nedskrivninger.

 

  31.12.17 31.12.16
Misligholdte utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt Privatmarked Næringsliv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager 209 75 284 176 38 214
- Individuelle nedskrivninger  14 42 55 20 19 39
Netto misligholdte utlån 195 33 229 156 18 174
Avsetningsgrad 7 % 55 % 20 % 12 % 51 % 18 %
             
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 21 1.164 1.184 19 1.455 1.474
- Individuelle nedskrivninger  6 708 714 6 592 599
Netto andre tapsutsatte engasjement 15 456 470 13 863 875
Avsetningsgrad 29 % 61 % 60 % 33 % 41 % 41 %

Inntektsførte renter på misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør for konsernet 37,2 millioner kroner (65,7 millioner).

Realisasjonverdi av panteverdi knyttet til utlån som er individuelt nedskrevet er for konsernet per 31. desember 2017 540,0 millioner kroner (853,6 millioner).

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN