Note 45 - Overgangsnote IFRS 9

Følgende tabell viser endringer i klassifisering av finansielle instrumenter etter IFRS 9   
Konsern         
Finansielle instrumenter Klassifisering etter IAS 39  Balanseført beløp etter IAS 39 Klassifisering etter IFRS 9 Balanseført beløp etter IFRS 9
Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer 3.313 Amortisert kost 3.313
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer 4.214 Amortisert kost 4.214
Utlån til og fordringer på kunder  Utlån og fordringer 107.681 Virkelig verdi over totalresultat  60.600
      Amortisert kost 47.060
  Virkelig verdi over resultatet (FVO) 3.278 Virkelig verdi over resultatet  3.278
Sertifikater og obligasjoner Virkelig verdi over resultatet (FVO) 19.736 Virkelig verdi over resultatet  19.736
Finansielle derivater Virkelig verdi over resultatet  4.351 Virkelig verdi over resultatet  4.351
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Tilgjengelig for salg  66 Virkelig verdi over resultatet  1.825
  Virkelig verdi over resultatet (FVO) 557    
  Virkelig verdi over resultatet (trading)  1.202    
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner Amortisert kost 9.607 Amortisert kost 9.607
Innskudd fra og gjeld til kunder Amortisert kost 76.476 Amortisert kost 76.476
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Amortisert kost 42.194 Amortisert kost 42.194
Finansielle derivater Virkelig verdi over resultatet  3.343 Virkelig verdi over resultatet  3.343
Ansvarlig lånekapital Amortisert kost 2.201 Amortisert kost 2.201

Følgende tabell viser effekter ved implementering av IFRS 9

Konsern          
Finansielle eiendeler Note Balanseført beløp etter IAS 39
31.12.17
Endring som følge av reklassifisering Endring som følge av ny måling  Balanseført beløp etter IFRS 9
1.1.18
Amortisert kost             
Kontanter og fordringer på sentralbanker    3.313 - - 3.313
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   4.214 . - 4.214
Utlån til og fordringer på kunder  A 107.680 -60.561 -59 47.060
Sum effekt amortisert kost      115.207 -60.561 -59 54.587
Virkelig verdi over resultatet            
Utlån til og fordringer på kunder    3.278 - - 3.278
Sertifikater og obligasjoner   C 19.736 - - 19.736
Finansielle derivater     4.351 - - 4.351
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser B 1.759 66 - 1.825
Sum effekt virkelig verdi over resultatet     29.124 66 - 29.190
Virkelig verdi over OCI- med resirkulering            
Utlån til og fordringer på kunder  A - 60.561 39 60.600
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser B 66 -66 - -
Sum effekt virkelig verdi over OCI- med resirkulering    66 60.495 39 60.600
Sum finansielle eiendeler   D 144.397 0 -20 144.378
              
Finansielle forpliktelser            
Amortisert kost             
Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner   9.607 - - 9.607
Innskudd fra og gjeld til kunder    76.476 - - 76.476
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   42.194 - - 42.194
Ansvarlig lånekapital     2.201 - - 2.201
Sum effekt amortisert kost      130.478 - - 130.478
Virkelig verdi over resultatet            
Finansielle derivater     3.343 - - 3.343
Egenkapitalinstrumenter     244 - - 244
Sum effekt virkelig verdi over resultatet     3.586 - - 3.586
Sum finansielle forpliktelser      134.064 - - 134.064

Note A 

SpareBank 1 SMN benytter seg av deleid obligasjonsutstedende boligkredittforetak som finansieringsverktøy. Dette innebærer at når banken gir et lån med pant i bolig som tilfredstiller gitte kriterier kan dette bli solgt til boligkredittforetaket enten med en gang eller på et senere tidspunkt. Salg av lånet til SpareBank 1 Boligkreditt medfører fraregning av lånet i SpareBank 1 SMN og innregning av lånet i SpareBank 1 Boligkreditt. Lån med flytende rente måles etter IAS 39 til amortisert kost. Etter IFRS 9 skal bare gjeldsinstrumenter som inngår i en forretningsmodell som innebærer å holde instrumentene for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer måles til amortisert kost . Utlån som inngår i en forretningsmodell som innebærer at instrumentene både holdes både for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og for salg skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over OCI. Renteinntekt og nedskrivning skal resultatføres, og verdiendringer ført mot OCI skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen avhending (fraregning) av utlånene. 

SpareBank 1 SMN har som følge av dette fra 1. januar 2018 reklassifisert boliglånsporteføljen fra amortisert kost til virkelig verdi over OCI.

Note B

Tilgjengelig for salg-kategorien som eksisterer i IAS 39 blir ikke videreført i IFRS 9. Aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg etter IAS 39 er reklassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. 

Note C

Sertifikater og obligasjoner utgjør deler av bankens likviditetsreserve. Porteføljen styres og måles på virkelig verdi basis og skal etter IFRS 9 klassifiseres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Note D

Implementeringseffekten per 1. januar 2018 føres mot egenkapital, netto etter skatt.  Effekten som føres mot egenkapital som følge av endret tapsavsetning blir minus 15 millioner.

 

Endring tapsavsetninger Tapsavsetning etter IAS 39
31.12.17
Endring som følge av reklassifisering Endring som følge av ny måling  Tapsavsetning etter IFRS 9
1.1.18
Utlån og fordringer og instrumenter holdt til forfall under IAS 39 som skal måles til amortisert kost under IFRS 9 -1.113 112 8 -993
Sum instrumenter målt til amortisert kost under IFRS 9 -1.113 112 8 -993
         
Utlån og fordringer og instrumenter holdt til forfall under IAS 39 som skal måles til virkelig verdi over OCI under IFRS 9 - -112 39 -73
Sum instrumenter målt til virkelig verdi over OCI under IFRS 9 - -112 39 -73
Finansielle garantikontrakter  -4  - -58 -62
Ubenyttede kreditter -  - -7 -7
Lånetilsagn  - - -1 -1
Sum finansielle garantier, ubenyttede kreditter og lånetilsagn  -4 - -66 -70
Sum endring tapsavsetninger  -1.117 - -20 -1.136

 

            31.12.17
  Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3  Kjøpte eller utstedte lån med objektive bevis på tap Total Individuelle  Gruppe Total
Tapsavsetning per 1.1.2018 -74 -217 -776 - -1.067 -765 -347 -1.113
Garantier, lånetilsagn og ubenyttet kreditt  -13 -52 -6 - -70 -4 - -4
Sum -86 -269 -782 - -1.137 -769 -347 -1.117
Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN