Note 5 - Kapitaldekning og kapitalstyring

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 31. desember 2017 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 2,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 12,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 2,1 prosent med virkning fra fjerde kapital 2016. Totalt minstekrav til ren kjernekapital, inklusive pilar 2-kravet, er dermed 14,1 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer økte fra 1,5 prosent til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2017.

SpareBank 1 SMN har reklassifisert to fondsobligasjoner fra og med fjerde kvartal 2017. Sammenligningstall er omarbeidet. For ytterligere detaljer se note 1 Regnskapsprinsipper.

Fra fjerde kvartal 2016 er differensierte satser på motsyklisk buffer trådt i kraft. For engasjementer i andre land benyttes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. For fjerde kvartal 2017 er morbanken under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. For konsern er beregnet vektet motsyklisk kapitalbuffer på 2,0 prosent.

Deler av konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån er utstedt i henhold til gammelt regelverk. Disse har vært gjenstand for nedtrapping med 40 prosent i 2016 og 50 prosent i 2017. Nedtrappingen øker med ytterligere ti prosent for hvert år. Per 31. desember 2017 hadde morbanken 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Tilsvarende for ansvarlig lån er 659 millioner kroner.

Morbank   Konsern
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
14.166 15.372 Sum balanseført egenkapital 17.510 16.253
-950 -950 Hybridkapital inkludert i egenkapital -993 -950
-470 -522 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -984 -741
- - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 117 117
-609 -893 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -893 -609
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -565 -425
- - Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 324 220
-29 -30 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -41 -48
-190 -350 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -333 -248
- - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 7 -
- - Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -212 -337
11.917 12.627 Sum ren kjernekapital 13.938 13.233
950 950 Fondsobligasjon 1.427 1.358
483 459 Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser 459 483
13.350 14.036 Sum kjernekapital 15.824 15.073
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
1.000 1.000 Ansvarlig kapital 1.615 1.698
673 561 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 561 673
-256 -254 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -254 -256
1.418 1.307 Sum tilleggskapital 1.922 2.116
14.768 15.343 Netto ansvarlig kapital 17.746 17.189

 

 

    Minimumskrav ansvarlig kapital    
1.065 978 Spesialiserte foretak 1.107 1.206
1.064 1.098 Foretak 1.113 1.102
1.270 1.370 Massemarked eiendom 1.892 1.753
85 90 Massemarked øvrig 91 88
1.223 1.198 Egenkapitalposisjoner IRB 1 3
4.707 4.733 Sum kredittrisiko IRB 4.205 4.153
         
5 3 Stater og sentralbanker 3 5
73 80 Obligasjoner med fortrinnsrett 146 130
426 429 Institusjoner 331 340
5 0 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 4 7
45 44 Foretak 245 253
0 1 Massemarked 388 179
13 13 Engasjementer med pant i fast eiendom 193 342
245 232 Egenkapitalposisjoner 344 338
86 70 Øvrige eiendeler 166 178
898 872 Sum kredittrisiko standardmetoden 1.820 1.772
         
35 16 Gjeldsrisiko 18 36
- - Egenkapitalrisiko 22 5
- - Valutarisiko 1 1
334 341 Operasjonell risiko 510 479
51 52 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 117 84
- - Overgangsordning 784 574
6.026 6.015 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.478 7.103
75.325 75.182 Beregningsgrunnlag 93.474 88.786
3.390 3.383 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.206 3.995
         
    Bufferkrav    
1.883 1.880 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.337 2.220
2.260 2.255 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.804 2.664
1.130 1.504 Motsykliskbuffer, 2,0 prosent (1,5 prosent) 1.869 1.332
5.273 5.639 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.011 6.215
3.255 3.605 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.721 3.022
    Kapitaldekning    
15,8 % 16,8 % Ren kjernekapitaldekning 14,9 % 14,9 %
17,7 % 18,7 % Kjernekapitaldekning 16,9 % 17,0 %
19,6 % 20,4 % Kapitaldekning 19,0 % 19,4 %
         
    Uvektet kjernekapitalandel    
133.514 145.821 Balanseposter 210.764 194.324
8.234 7.112 Poster utenom balansen 9.295 10.068
-690 -902 Øvrige justeringer -1.580 -1.388
141.058 152.032 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 218.479 203.005
13.350 14.036 Kjernekapital 15.824 15.073
9,5 % 9,2 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,2 % 7,4 %

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN