Note 4 - Segmentinformasjon

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.  

Konsern 31.12.17
Resultatregnskap
(i mill kr)
Privat-
marked
Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB1 Finans MN SB1- Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter 993 977 -15 3 228 -1 - - 38 2.225
Renter av anvendt kapital 144 131 - - - - - - -274 -
Sum renteinntekter 1.137 1.108 -15 3 228 -1 -  -  -236 2.225
Netto provisjons- og andre inntekter 789 199 369 473 55 377 - - -257 2.005
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 9 82 -0 - - 349 94 224 758
Sum inntekter 1.926 1.315 437 477 283 376 349 94 -269 4.988
Sum driftskostnader 794 365 435 474 137 315  -  - -152 2.369
Resultat før tap 1.132 950 2 3 146 61 349 94 -117 2.619
 Tap på utlån, garantier m.v.  5 318  - - 18 - - - -0 341
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 1.127 632 2 3 128 61 349 94 -117 2.278
EK avkastning*) 16,6 % 10,5 %               11,5 %
                     
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 103.131 39.482 - - 6.740 - - - -569 148.784
Herav solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt -35.047 -1.666 - - - - - - 0 -36.713
Individuell nedskrivning utlån -22 -729 - - -12 - - - -2 -765
Gruppenedskrivning utlån -90 -218 - - -24 - - - -15 -347
Andre eiendeler 168 4.141 2.242 612 20 323 1.569 1.149 32.070 42.295
Sum eiendeler 68.141 41.010 2.242 612 6.724 323 1.569 1.149 31.483 153.254
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 37.182 38.719 - - - - - - 574 76.476
Annen gjeld og egenkapital 30.959 2.290 2.242 612 6.724 323 1.569 1.149 30.909 76.778
Sum egenkapital og gjeld 68.141 41.010 2.242 612 6.724 323 1.569 1.149 31.483 153.254

 

 

Konsern 31.12.16 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB1 Finans MN SB1- Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter 906 960 -8 4 183 0  -  - -117 1.929
Renter av anvendt kapital 47 40  -  -  -  -  -  - -86 -
Sum renteinntekter 953 1.000 -8 4 183 0  -  - -204 1.929
Netto provisjons- og andre inntekter 679 196 212 426 -11 234  - - -62 1.674
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 9 88 - - - 317 86 448 949
Sum inntekter  1.633 1.205 292 430 172 235 317 86 182 4.552
Sum driftskostnader 770 332 282 363 55 191  -  - 11 2.003
Resultat før tap 863 873 10 68 117 44 317 86 170 2.549
Tap på utlån, garantier m.v.  13 490 - - 13 - - - 1 516
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 850 384 10 68 104 44 317 86 170 2.033
EK avkastning *) 13,8 % 6,9 %               11,3 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 93.757 38.938 - - 5.430 - - - -590 137.535
Herav solgt SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt -33.307 -1.903 - - - - - - -0 -35.211
Individuell nedskrivning utlån -24 -596 - - -11 - - - -2 -632
Gruppenedskrivning utlån -90 -228 - - -20 - - - -0 -339
Andre eiendeler 177 35 1.702 322 16 218 1.476 1.186 31.594 36.726
Sum eiendeler 60.514 36.245 1.702 322 5.414 218 1.476 1.186 31.002 138.080
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 34.856 32.401 - - - - - - -89 67.168
Annen gjeld og egenkapital 25.658 3.845 1.702 322 5.414 218 1.476 1.186 31.091 70.912
Sum egenkapital og gjeld 60.514 36.245 1.702 322 5.414 218 1.476 1.186 31.002 138.080
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål per 31. desember 2017

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  31.12.17 31.12.16
Utbytte 6 88
Gevinst/(tap) på aksjer 62 76
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 124 280
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 7 26
Gevinst/(tap) på valuta 45 51
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner 58 -2
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 43 25
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring ***)  -22 -21
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 317 434
SpareBank 1 Gruppen 349 317
SpareBank 1 Boligkreditt  -41 -17
SpareBank 1 Næringskreditt 19 29
BN Bank eks. resultatandel BN Bolig 98 86
SpareBank 1 Kredittkort 15 24
SpareBank 1 Mobilbetaling -14 -27
Andre selskaper 10 15
Sum avkastning på eierinteresser 436 427
Sum netto avkastning på finansielle eiendeler 758 949

 

***) Spesifikasjon av virkelig verdi-sikring 31.12.17  31.12.16 
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -215 -302
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 192 281
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -22 -21

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN