Note 13 - Kredittkvalitet per klasse av finansielle eiendeler

Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.

Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.

Morbank                
     Verken misligholdt eller tapsutsatt  Tapsutsatte og/eller misligholdte  
31.12.20 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav
risiko
Middels risiko Høy
risiko
Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 12.901 12.901
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   67.453 8.954 3.423 1.029 1.138 383 82.380
Næringsliv   18.797 12.161 8.974 1.193 454 1.702 43.280
Sum utlån   86.250 21.115 12.398 2.222 1.592 2.084 125.660
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   9.298 9.298
Noterte andre obligasjoner   9.724 3.713 473 328 14.239
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner  
Unoterte andre obligasjoner   82 3.066 3.147
Sum finansielle investeringer   19.104 6.779 473 328 26.684
                 
Totalt   118.255 27.894 12.871 2.550 1.592 2.084 165.246
                 
                 
     Verken misligholdt eller tapsutsatt Tapsutsatte og/eller misligholdte  
31.12.19 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav
risiko
Middels risiko Høy
risiko
Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 9.181 9.181
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   62.462 9.779 4.245 1.145 1.341 314 79.286
Næringsliv   18.235 7.537 9.911 1.016 333 1.653 38.685
Sum utlån   80.697 17.316 14.156 2.161 1.674 1.967 117.970
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.929 4.929
Noterte andre obligasjoner   9.801 1.524 1.159 14 12.498
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   942 942
Unoterte andre obligasjoner   4.797 10 18 4.826
Sum finansielle investeringer   20.469 1.534 1.177 14 23.195
                 
Totalt   110.347 18.850 15.333 2.175 1.674 1.967 150.345

 

Konsern                
     Verken misligholdt eller tapsutsatt Tapsutsatte og/eller misligholdte  
31.12.20 (mill. kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels risiko Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 5.091 5.091
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   67.560 10.196 7.233 1.323 1.374 455 88.139
Næringsliv   18.248 12.823 11.169 1.702 764 1.802 46.509
Sum utlån   85.808 23.018 18.402 3.025 2.138 2.257 134.648
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   9.298 9.298
Noterte andre obligasjoner   9.724 3.713 473 328 14.239
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner  
Unoterte andre obligasjoner   3 3.066 3.069
Sum finansielle investeringer   19.026 6.779 473 328 26.606
                 
Totalt   109.925 29.797 18.875 3.353 2.138 2.257 166.346
                 
                 
     Verken misligholdt eller tapsusatt Tapsutsatte og/eller misligholdte  
31.12.19 (mill. kr) Noter Laveste
risiko
Lav
risiko
Middels
risiko
Høy
risiko
Høyeste
risiko
 Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 2.110 2.110
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   62.468 10.349 8.392 1.502 1.685 398 84.793
Næringsliv   17.681 8.408 11.719 1.369 584 1.722 41.484
Sum utlån   80.148 18.757 20.112 2.871 2.269 2.119 126.277
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.929 4.929
Noterte andre obligasjoner   9.801 1.524 1.159 14 12.498
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   942 942
Unoterte andre obligasjoner   4.718 10 18 4.746
Sum finansielle investeringer   20.389 1.534 1.177 14 23.115
                 
Totalt   102.648 20.291 21.289 2.886 2.269 2.119 151.502

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN