Note 17 - Netto renteinntekter

Regnskapsprinsipp

Renteinntekter og -kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost og virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Gebyrer knyttet til rentebærende innlån og utlån inngår i beregningen av effektiv rente og amortiseres dermed over forventet løpetid. For gjeldsinstrumenter på eiendelssiden bokført til amortisert kost og som er nedskrevet som følge av objektive bevis for tap, inntektsføres renter basert på netto balanseført beløp.
For rentebærende instrumenter som måles til virkelig verdi vil markedsverdien klassifiseres som inntekt fra andre finansielle investeringer. For rentebærende instrumenter til amortisert kost som ikke inngår i sikringsrelasjoner, amortiseres over-/underkurs som renteinntekt over løpetiden på kontrakten. 

 

Morbank   Konsern
2021 2022 (mill. kr) 2022 2021
         
    Renteinntekter    
128 400 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 177 33
1.654 2.461 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 3.129 2.167
1.285 1.879 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 1.879 1.300
116 125 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 125 116
279 599 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 595 276
- - Andre renteinntekter 22 21
3.462 5.463 Sum renteinntekter 5.927 3.913
         
    Rentekostnader    
51 260 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  260 51
547 1.524 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 1.508 534
395 647 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 647 395
33 66 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 68 35
8 7 Andre rentekostnader 26 17
75 79 Avgift Sparebankenes sikringsfond  79 75
1.109 2.583 Rentekostnader og lignende kostnader  2.588 1.107
         
2.353 2.880 Netto renteinntekter 3.339 2.805
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN