Note 16 - Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 6 Risikoforhold.

Konsern            
31.12.22 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2)            
Innskudd fra kredittinstitusjoner 11.180 1.194 161 2.125 26 14.685
Innskudd fra og gjeld til kunder 89.936 19.376 7.480 5.217 - 122.010
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 951 8.442 41.837 1.746 52.977
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 798 8.532 26.947 1.655 37.932
Annen gjeld - 1.361 787 386 258 2.792
Ansvarlig lånekapital 1) - 16 824 1.459 - 2.299
Sum kontantstrøm forpliktelser 101.116 23.696 26.226 77.972 3.684 232.694
             
Derivater netto kontantstrømmer            
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 798 8.532 26.947 1.655 37.932
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -622 -8.176 -25.412 -1.633 -35.843
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 176 356 1.535 21 2.089
             
             
Konsern            
31.12.21 (mill. kr) På forespørsel Under 3 måneder 3-12 måneder 1 - 5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2)            
Innskudd fra kredittinstitusjoner 11.204 1.175 684 2.074 31 15.167
Innskudd fra og gjeld til kunder 86.753 16.958 3.462 4.113 - 111.286
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 5.188 1.626 28.143 6.852 41.810
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 7.181 1.288 13.478 6.186 28.132
Annen gjeld - 1.622 849 479 329 3.280
Ansvarlig lånekapital 1) - 11 816 1.025 - 1.852
Sum kontantstrøm forpliktelser 97.957 32.134 8.724 49.313 13.399 201.527
             
Derivater netto kontantstrømmer            
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 7.181 1.288 13.478 6.186 28.132
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -7.014 -1.153 -12.785 -6.110 -27.062
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 166 135 692 77 1.070

Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi
1) For ansvarlig lånekapital benyttes call dato for kontantoppgjør
2) Kontantstrømmer inkluderer beregnede renter og sum avviker derfor fra balanseført forpliktelse

Eksporter til Excel

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN