Note 21 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
2021 2022 (mill. kr) 2022 2021
265 304 IT-kostnader 355 320
10 11 Porto og verditransport 14 14
53 59 Markedsføring 86 75
95 77 Ordinære avskrivninger (note 31,32 og 33) 117 170
44 46 Driftskostnader faste eiendommer 55 53
143 188 Kjøpte tjenester 217 173
134 156 Andre driftskostnader 195 178
745 841 Sum andre driftskostnader 1.038 981
         
    Godtgjørelse til revisor* (i 1000 kroner)    
758 975 Lovpålagt revisjon 3.142 2.391
409 879 Andre attestasjonstjenester 984 575
    Skatterådgivning 27  
301 244 Andre tjenester utenfor revisjonen 311 410
1.467 2.098 Sum inklusive merverdiavgift 4.464 3.376
Eksporter til Excel

*Godtgjørelse til revisor inkluderer datterselskapet SpareBank 1 Markets, som fra fjerde kvartal 2022 er klassifisert som holdt for salg. Kostnaden på TNOK 869 inngår derfor ikke i andre driftskostnader, men er inkludert på regnskapslinjen "Resultat virksomhet holdt for salg".

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN