Note 22 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning

SpareBank 1 SMN-konsernet har pensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. SpareBank 1 SMN hadde tidligere ytelsespensjon som administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen ble avviklet med virkning fra 1. januar 2017, og konsernet gikk over på innskuddsordning. Ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning  fikk ansatte som var med i ytelsesordningen fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Endringen har medført reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Dette ble behandlet som en avviklingsgevinst og reduserte pensjonskostnaden i 2016.

Fripoliser forvaltes av pensjonkassen som fra 1.1.2017 er en fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som blant annet omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse fortsatt innregnes i regnskapet. Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltakere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen. I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom pensjonskassen, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som ikke kan dekkes av midlene i de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder personer som ikke er innmeldt i pensjonskassen, tilleggspensjoner utover 12 G, ordinære førtidspensjoner og førtidspensjoner etter AFP (Avtalefestet pensjon).

Innskuddsbasert pensjonsordning

Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at konsernet ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et årlig tilskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen vil avhenge av størrelsen på tilskuddet og den årlige avkastningen på pensjonssparingen. Konsernet har ingen ytterligere forpliktelser knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i slike ordninger. Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres direkte. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Innskuddene er gitt til pensjonsplanen for heltidsansatte, og tilskuddet utgjør fra sju prosent fra 0 - 7,1 G og 15 prosent fra 7,1 - 12 G. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Avtalefestet førtidspensjon

Bank- og finansnæringen har inngått avtale om avtalefestet pensjon (AFP). Ordningen dekker førtidspensjon fra 62 til 67 år. Bankens ansvar er 100 prosent av pensjonen som utbetales mellom 62 og 64 år og 60 prosent av pensjonen som utbetales mellom 65 og 67 år. Opptak av nye pensjonister opphørte med virkning fra 31. desember 2010. Lov om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskuddsloven) trådte i kraft 19. februar 2010. Arbeidstakere som tar ut AFP med virkningstidspunkt i 2011 eller senere, vil bli gitt ytelser etter den nye ordningen. Ny AFP-ordning utgjør et livsvarig påslag på Folketrygden og kan tas ut fra 62 år. Arbeidstakere tjener årlig opp rett til AFP med 0,314 prosent av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1G frem til 62 år. Opptjening i ny ordning beregnes på bakgrunn av arbeidstakerens livsinntekt, slik at alle tidligere arbeidsår innregnes i opptjeningsgrunnlaget.

Den nye AFP-ordningen anses regnskapsmessig å være en ytelsesbasert flerforetaksordning. Dette innebærer at det enkelte foretaket skal regnskapsføre sin proporsjonale andel av ordningens pensjonsforpliktelse, pensjonsmidler og pensjonskostnad. Dersom det ikke foreligger beregninger av de enkelte komponentene i ordningen og et konsistent og pålitelig grunnlag for allokering, regnskapsføres den nye AFP-ordningen som en innskuddsordning. På det nåværende tidspunkt foreligger det ikke slikt grunnlag, og den nye AFP-ordningen regnskapsføres derfor som en innskuddsordning. Regnskapsføring av ny AFP-ordning som ytelsesordning vil først skje når pålitelig måling og allokering kan foretas. Ny ordning skal finansieres ved at Staten dekker 1/3 av pensjonsutgiftene og 2/3 skal dekkes av arbeidsgiverne. Arbeidsgivernes premie skal fastsettes som en prosentandel av lønnsutbetalinger mellom 1G og 7,1G.

I tråd med anbefalingen fra Norsk Regnskapsstiftelse er det i regnskapsåret ikke foretatt avsetning for konsernets reelle AFP-forpliktelse. Dette skyldes at Felleskontoret for LO/NHO så langt ikke har foretatt de nødvendige beregninger. 

 

      2022 2021
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser
Diskonteringsrente 1,6 % 3,0 % 1,5 % 1,6 %
Forventet avkastning på midlene 1,6 % 3,0 % 1,5 % 1,6 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 2,25 % 3,25 % 2,00 % 2,25 %
Forventet G-regulering 2,25 % 3,25 % 2,00 % 2,25 %
Forventet pensjonsregulering 0%/2,0% 0%/2,0% 0%/2,0% 0%/2,0%
Arbeidsgiveravgift 19,1 % 19,1 % 19,1 % 19,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
             
Dødelighetstabell   K2013BE      
Uførhet      IR73      
Eksporter til Excel

 

Morbank    Konsern 
2021 2022 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill kr). Finansiell status 1.1 2022 2021
640 645 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 645 640
-743 -701 Virkelig verdi av pensjonsmidler -701 -743
-104 -56 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -56 -104
2 1 Arbeidsgiveravgift 1 2
-102 -54 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -54 -102
Eksporter til Excel

  

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1
Konsern 2022 2021
  Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 639 7 645 631 8 640
Virkelig verdi av pensjonsmidler -701 0 -701 -743 - -743
Korrigering mot EK IB 0 0 0 - - -
             
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -62 7 -56 -112 8 -104
Arbeidsgiveravgift 0 1 1 0 2 2
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. -62 8 -54 -112 10 -102
Eksporter til Excel

 

2021 2022 Periodens pensjonskostnad  2022 2021
0 0 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  0 0
-2 -1 Netto renteinntekt -1 -2
         
-1 -1 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. -1 -1
0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0
-1 -1 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad  -1 -1
8 9 Avtalefestet pensjon, ny ordning 16 14
54 46 Innskuddsbasert pensjonskostnad 84 89
60 54 Periodens pensjonskostnad 99 101
Eksporter til Excel

 

 

Aktuarielle tap og gevinster ført over andre inntekter og kostnader 2022 2021
  Usikret Sikret Sum Usikret Sikret Sum
Endring diskonteringsrente -0 -111 -111 0 -9 -9
Endring i andre økonomiske forutsetningene 0   0 0 -
Endring i dødelighetstabell   - - -
Endring i andre demografiske forutsetninger   - - -
Endring i andre forhold DBO -0 65 64 -2 33 32
Endring i andre forhold pensjonsmidler -130 -130 - 27 27
Aktuarielle tap (gevinst) i perioden -1 -177 -177 -2 51 49
Eksporter til Excel

 

2021 2022 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 2022 2021
-96 -54 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -54 -96
49 -177 Aktuarmessige tap og gevinster gjennom året -177 49
-1 -1 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement -1 -1
-1 -1 Utbetalinger over drift -1 -1
-49 -234 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 -234 -49
         
         
2021 2022 Finansiell status 31.12 2022 2021
645 577 Pensjonsforpliktelse 577 645
-701 -812 Verdi av pensjonsmidler -812 -701
-56 -235 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -235 -56
1 1 Arbeidsgiveravgift 1 1
-54 -234 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * -234 -54
* Presenteres brutto i konsernregnskapet.
Eksporter til Excel

 

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
Konsern 2022 2021
  Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 572 5 577 639 7 645
Verdi av pensjonsmidler -812 - -812 -701 - -701
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -240 5 -235 -62 7 -56
Arbeidsgiveravgift 0 1 1 0 1 1
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift -240 6 -234 -62 8 -54
Eksporter til Excel

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 2022 2021
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 645 640
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 0
Utbetaling/utløsning fra ordning -32 -27
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 10 9
Planendring/ avkortning 0 0
Aktuariell tap/(gevinst) -47 23
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 577 645
Eksporter til Excel

 

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 2022 2020
IB pensjonsmidler 701 743
Innbetalinger  1 1
Utbetalinger/utløsning fra fond -32 -27
Forventet avkastning 11 11
Planendring/ avkortning 0 0
Aktuarielle endringer 130 -27
UB markedsverdi av pensjonsmidler 812 701
Eksporter til Excel

 

Sensitivitet konsern   + 1 %-poeng
diskonterings-
rente
 - 1 %-poeng
diskonterings-
rente
 + 1 %-poeng
lønns-
justering
 - 1 %-poeng
lønns-
justering
 + 1 %-poeng
pensjons-
regulering
2022          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året 0 0 0 0 0
Endring i pensjonsforpliktelse -62 76 0 0 77
           
2021          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året 0 0 0 0 0
Endring i pensjonsforpliktelse -89 110 0 0 111
Eksporter til Excel

 

2021 2022 Medlemmer 2022 2021
728 726 Antall personer som er med i pensjonsordningen 726 728
220 218 herav aktive 218 220
508 508 herav pensjonister og uføre 508 508
Eksporter til Excel

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2022 2021
Omløpsobligasjoner 38 % 38 %
Anleggsobligasjoner 5 % 5 %
Pengemarked 21 % 21 %
Aksjer 29 % 29 %
Eiendom 7 % 7 %
Annet 0 % 0 %
Sum 100 % 100 %
Eksporter til Excel

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette  sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen.  Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN