Note 7 - Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

Morbank   Konsern
31.12.21 31.12.22 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.22 31.12.21
11.344 15.280 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 4.971 2.859
1.846 6.692 Utlån og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 6.692 1.846
13.190 21.972 Sum 11.663 4.704
         
    Spesifikasjon på de vesentligste valutasorter    
11 15 CAD 15 11
8 22 CHF 22 8
1.324 3.069 EUR 3.069 1.299
195 335 GBP 335 195
9 14 JPY 14 9
11.400 18.338 NOK 8.029 2.948
147 13 SEK 13 143
82 141 USD 141 78
13 25 Andre 25 13
13.190 21.972 Sum 11.663 4.704
         
1,0 % 2,3 % Gjennomsnittlig rente 2,8 % 0,6 %
         
         
         
31.12.21 31.12.22 Innskudd fra kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.22 31.12.21
10.340 11.225 Innskudd og gjeld uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 11.225 11.063
4.001 3.411 Innskudd og gjeld med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 3.411 4.001
14.340 14.636 Sum 14.636 15.063
         
    Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter    
1.640 1.289 EUR 1.289 1.640
2 - GBP - 2
3 15 JPY 15 3
12.626 13.330 NOK 13.330 13.349
69 0 SEK 0 69
0 1 USD 1 0
0 0 Andre 0 0
14.340 14.636 Sum 14.636 15.063
         
0,2 % 1,3 % Gjennomsnittlig rente 1,3 % 0,2 %
         
         
         
31.12.21 31.12.22 Øvrige engasjementer til kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.22 31.12.21
0 - Ubenyttede kreditter - 0
55 55 Garantier 55 55
55 55 Sum 55 55
Eksporter til Excel

Innskudd og utlån fra/til kredittinstitusjoner har i hovedsak flytende rente.

Gjennomsnittsrenten er beregnet med utgangspunkt i renteinntekt/rentekostnad i forhold til beholdningskontienes gjennomsnittssaldo for det aktuelle år. Gjelder beholdning i valuta NOK.

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN