Note 39 - Investering i eierinteresser

Regnskapsprinsipper

Tilknyttet foretak
Tilknyttet foretak er foretak der banken har betydelig innflytelse. Normalt er det betydelig innflytelse når banken har en eierandel på 20 prosent eller mer. Tilknyttede foretak regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Investeringen førstegangsinnregnes til anskaffelseskost og justeres deretter for endring i bankens andel av nettoeiendelene til det tilknyttede foretaket. Banken resultatfører sin andel av resultatet i det tilknyttede foretaket. I morbankens regnskap regnskapsføres tilknyttede foretak til kostmetoden. 

Felleskontrollert virksomhet
Etter IFRS 11 skal investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter avhengig av de avtalemessige rettighetene og forpliktelsene til hver enkelt investor. SpareBank 1 SMN har vurdert sine felleskontrollerte ordninger og kommet til at de er felleskontrollerte virksomheter. Felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden i Konsernet og kostmetoden i selskapsregnskapet. Ved bruk av egenkapitalmetoden regnskapsføres felleskontrollerte virksomheter opprinnelig til anskaffelseskost. Deretter reguleres det balanseførte beløpet for å innregne andelen av resultater etter kjøpet, samt andel av utvidet resultat. Når konsernets andel av tap i en felleskontrollert virksomhet overstiger balanseført beløp (inkludert andre langsiktige investeringer som i realiteten er en del av Konsernets nettoinvestering i virksomheten) innregnes ikke ytterligere tap, med mindre det er pådratt forpliktelser eller det er gjennomført utbetalinger på vegne av de felleskontrollerte virksomhetene. Urealisert gevinst på transaksjoner mellom Konsernet og dets felleskontrollerte virksomheter elimineres i henhold til eierandelen i virksomheten. Urealiserte tap elimineres også med mindre transaksjonen gir bevis for et verdifall på den overførte eiendelen. Beløp rapportert fra felleskontrollerte virksomheter omarbeides om nødvendig for å sikre sammenfall med regnskapsprinsippene til Konsernet.

Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet
Eiendeler som bankens styre har besluttet skal selges, blir behandlet etter IFRS 5 dersom det er svært sannsynlig at eiendelen vil bli solgt innen 12 måneder. Denne typen eiendeler er i hovedsak overtatte eiendeler i forbindelse med tapsengasjement samt investering i datterselskap holdt for salg. Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgskostnader.  Resultat fra slik virksomhet samt tilhørende eiendeler og gjeld, presenteres på egen linje som holdt for salg.

 

Firma Org.nr Forretningskontor Eierandel i prosent
Investering i datterselskaper      
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  936159419 Trondheim 87,0
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  936285066 Trondheim 88,7
SpareBank 1 Invest  990961867 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  938521549 Trondheim 54,3
SpareBank 1 SMN Kvartalet 990283443 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  934352718 Trondheim 100,0
St. Olavs Plass  999263380 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bilplan 979945108 Trondheim 100,0
       
Aksjer eid av datter- og datterdatterselskaper       
GMA Invest 994469096 Trondheim 100,0
Sentrumsgården  975856828 Leksvik 35,3
Aqua Venture  891165102 Trondheim 37,6
Omega-3 Invest  996814262 Namsos 33,6
Tjeldbergodden Utvikling  979615361 Aure 23,0
Grilstad Marina  991340475 Trondheim 35,0
GMN 6  994254707 Trondheim 30,0
GMN 51  996534316 Trondheim 30,0
GMN 52  996534413 Trondheim 30,0
GMN 53  996534502 Trondheim 30,0
Grilstad N8 AS 926281070 Trondheim 35,0
Brauten Eiendom  917066221 Trondheim 100,0
Info-Regnskap 843551882 Trondheim 100,0
Lom Regnskap 929019679 Lom 100,0
Regnskapsforum  964276390 Trondheim 100,0
Leksvik Regnskapskontor 980491064 Leksvik 50,0
SpareBank 1 Mobilitet Holding 927249960 Hamar 30,7
       
Investeringer i felleskontrollert virksomhet       
SpareBank 1 Gruppen  975966372 Tromsø 19,5
SpareBank 1 Utvikling 986401598 Oslo 18,0
       
Investeringer i tilknyttede selskaper       
SpareBank 1 Boligkreditt  988738387 Stavanger 22,6
BN Bank  914864445 Trondheim 35,0
SpareBank 1 Næringskreditt  894111232 Stavanger 16,3
SpareBank 1 Kreditt 975966453 Trondheim 18,7
SpareBank 1 Betaling  919116749 Oslo 20,8
SpareBank 1 Gjeldsinformasjon 924911719 Oslo 16,9
SpareBank 1 Forvaltning 925239690  Oslo 19,6
SpareBank 1 Kundepleie 927467380 Trondheim 26,7
       
Investering i selskaper holdt for salg      
Mavi XV  890899552 Trondheim 100,0
Mavi XXIX 827074462 Trondheim 100,0
Byscenen Kongensgt 19  992237899 Trondheim 94,0
Bjerkeløkkja 998534976 Oppdal 95,0
SpareBank 1 Markets  992999101 Oslo 66,7
SpareBank 1 Markets Prosjekt 1 918280227 Oslo 100,0
SPG Corporate Finance 995654377 Oslo 25,0
SpareBank 1 Capital Markets    New York 100,0
Eksporter til Excel

 

Aksjer i datterselskaper morbank

Investeringen er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Det foretas full konsolidering i konsernregnskapet. Sum kostnader er inkludert skattekostnad. Bokført verdi av datterselskaper i tabellene under er morbankens bokførte verdi. Resultatkolonnen viser selskapets årsresultat.

2022 (mill. kr) Selskapets
aksjekapital
(1.000 kr)
Antall
aksjer
Pålydende
verdi
(1.000 kr)
Eiendeler Gjeld EK IKE
av
EK*)
Sum
inntekter
Sum
kostnader
Resultat IKE av res.*) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  1.050.000 57.015 18,4 12.198 10.728 1.470 617 353 212 140 62 671
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 671
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  105.960 4.788 22,1 420 162 258 34 429 382 47 6 189
SpareBank 1 SMN Kvartalet  30.200 30.200 1,0 104 18 86 0 18 14 4 - 126
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  20.349 211 96,4 635 196 438 50 547 472 75 9 298
SpareBank 1 Invest  457.280 914.560 0,5 750 29 721 - 53 2 51 - 540
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  1.000 100 10,0 36 0 36 - 0 -1 1 - 40
St. Olavs Plass  1.000 100.000 0,0 53 1 52 - 3 2 1 - 50
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 8 0 8 - 0 0 0 - 9
Sum investering i andre datterselskaper 1.252
Sum investeringer i konsernselskap morbank 1.924
                         
*) IKE : Ikke-kontrollerende eier-interesser 
Eksporter til Excel

 

2021 (mill. kr) Selskapets
aksjekapital
(1.000 kr)
Antall
aksjer
Pålydende
verdi
(1.000 kr)
Eiendeler Gjeld EK IKE
av
EK*)
Sum
inntekter
Sum
kostnader
Resultat IKE av res.*) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  1.000.000 56.300 17,8 10.372 8.893 1.479 595 364 179 185 81 666
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 666
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  105.960 4.788 22,1 436 168 267 35 453 396 58 8 189
SpareBank 1 SMN Kvartalet  30.200 30.200 1,0 101 16 85 - 9 6 3 - 126
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  20.349 211 96,4 625 198 428 48 522 456 66 8 298
SpareBank 1 Invest  457.280 914.560 0,5 717 47 670 - 194 6 188 - 540
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  1.000 100 10,0 36 1 36 - 0 -1 1 - 40
St. Olavs Plass  1.000 100.000 0,0 51 0 51 - 2 3 0 - 50
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 8 0 8 - 0 0 0 - 9
SpareBank 1 Markets  529.221 2.113.736 0,3 2.820 1.881 994 313 887 679 208 69 456
Sum investering i andre datterselskaper 1.708
Sum investeringer i konsernselskap morbank 2.374
                         
*) IKE : Ikke-kontrollerende eier-interesser 
Eksporter til Excel

Utbytte fra datterselskap

(Mill. kr) 2022 2021
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 102 76
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 49 34
SpareBank 1 Markets 139 100
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  57 74
SpareBank 1 SMN Invest  - 18
SpareBank 1 SMN Kvartalet  3 4
St. Olavs Plass 1 SMN  - 2
Sparebank 1 Bygget Steinkjer  1 1
Sum utbytte 350 309
     
     
     
Eksporter til Excel

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. Konserntall er presentert etter egenkapitalmetoden.

Morbank   Konsern
2021 2022 (mill. kr) 2022 2021
4.933 4.590 Balanseført verdi per 1.1. 7.384 7.324
-341 473 Tilgang/avgang 487 -228
-2 0 Nedskrivning 0 -30
0 - EK-føringer 59 25
0 - Resultatandel 442 711
0 - Utbetalt utbytte -297 -418
4.590 5.063 Balanseført verdi per 31.12 8.075 7.384
Eksporter til Excel

 

Spesifikasjon av årets endring på konsern Tilgang/avgang  EK-endring 
SpareBank 1 Gruppen  - -5
SpareBank 1 Boligkreditt  196 103
SpareBank 1 Næringskreditt  71 -4
SpareBank 1 Kreditt 71 6
Sparebank 1 Betaling  79 1
BN Bank  - 1
SpareBank 1 Forvaltning 55 -3
Øvrige selskap 15 -39
Sum  487 59
Eksporter til Excel

Utbytte fra investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 

(mill. kr) 2022 2021
SpareBank 1 Gruppen  137 366
SpareBank 1 Boligkreditt  16 18
BN Bank  70 -
SpareBank 1 Næringskreditt  1 20
SpareBank 1 Kreditt   14
SpareBank 1 Forvaltning 72 -
Sum utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 297 418
Eksporter til Excel

Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet

Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som SMN-konsernets andel. Badwill og amortiseringseffekter knyttet til oppkjøp er inkludert i resultatandelen. Bokført verdi er konsernverdi i SMN-konsernet.

2022 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi
31.12
Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen  121.397 106.592 19.319 18.123 175 2.208 420.498
SpareBank 1 Boligkreditt  287.957 275.138 107 62 1 2.696 17.635.629
SpareBank 1 Næringskreditt  11.615 9.565 47 27 3 333 2.640.198
SpareBank 1 Kreditt 7.159 5.890 351 304 9 283 751.377
Sparebank 1 Betaling  1.251 0 - 3 13 260 5.711.159
BN Bank  44.998 39.499 1.128 533 203 1.812 4.943.072
SpareBank 1 Forvaltning 1.523 696 709 538 33 162 722.575
Øvrige selskaper         4 322  
Sum 442 8.075  
Eksporter til Excel

 

2021 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi
31.12
Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen  124.215 109.076 38.441 35.192 471 2.175 420.498
SpareBank 1 Boligkreditt  258.239 245.820 155 48 16 2.412 16.325.637
SpareBank 1 Næringskreditt  11.473 9.399 69 24 7 265 2.074.836
SpareBank 1 Kreditt  5.855 4.826 438 371 13 197 553.058
SpareBank 1 Betaling  778 3 - 69 -15 167 4.298.503
BN Bank  41.875 36.859 899 421 164 1.678 4.943.072
Øvrige selskaper         49 491  
Sum 705 7.384  
Eksporter til Excel

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg. 

Fra fjerde kvartal 2022 er datterselskapet SpareBank1 Markets  klassifisert som holdt for salg. 22. juni 2022 meldte SpareBank 1 SMN at SpareBank 1 Markets styrker satsningen innenfor kapitalmarkedet og får SpareBank1 SR-Bank og SpareBank1 Nord-Norge som store eiere. SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank1 Nord-Norge overdrar sin markets-virksomhet til SpareBank 1 Markets, og kjøper seg i tillegg opp i selskapet i form av et kontantvederlag. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil SpareBank 1 SMN eie 39,4% og SpareBank 1 Markets vil behandles som et tilknyttet selskap. Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, og er planlagt gjennomført andre kvartal 2023.

2022 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV AS konsern 75 30 12 11 -0 100 %
SpareBank 1 Markets 1.844 1.063 780 601 179 67 %
Sum Holdt for salg 1.919 1.093 791 612 179  
             
             
2021 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV AS konsern 59 1 10 11 -1 100 %
Sparebank 1 Kapitalforvaltning - - 36 26 10  
Sum holdt for salg  59 1 46 37 10  
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN