Note 24 - Klassifisering av finansielle instrumenter

Regnskapsprinsipper

Aksjer, sertifikater og obligasjoner og derivater klassifiseres til virkelig verdi over resultatet.

Alle finansielle instrumenter klassifisert som til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi, og endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Finansielle eiendeler holdt for handelsformål karakteriseres av at instrumenter i porteføljen omsettes hyppig og at posisjoner etableres med mål om kortsiktig gevinst. Øvrige slike finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er investeringer som ved førstegangsinnregning blir definert som vurdert til virkelig verdi over resultatet.

Finansielle derivater presenteres som en eiendel når virkelig verdi er positiv og som en forpliktelse når virkelig verdi er negativ.

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Virkelig
verdi
over andre
inntekter
og
kostnader

Finansielle
instrumenter
målt til
amortisert kost

Total
31.12.2022 (mill. kr) Øremerket
virkelig
verdi
Obligatorisk Holdt for
omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 1.171 1.171
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 11.663 11.663
Utlån til og fordringer på kunder  4.630 - - 81.901 65.018 151.549
Aksjer - 700 140 - - 840
Sertifikater og obligasjoner - 38.073 - - - 38.073
Derivater 294 - 6.510 - - 6.804
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 104 104
Fordringer verdipapirer - - - - 262 262
SUM FINANSIELLE EIENDELER 4.924 38.773 6.649 81.901 78.218 210.465
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 14.636 14.636
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 122.010 122.010
Verdipapirgjeld  - - - - 47.474 47.474
Derivater 2.368 - 5.939 - - 8.307
Ansvarlig lånekapital  - - - - 2.058 2.058
Egenkapitalinstrumenter - - - - - -
Leieforpliktelser - - - - 339 339
Gjeld verdipapirer - - - - 176 176
SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER 2.368 - 5.939 - 186.693 195.000
Eksporter til Excel

 

 

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Virkelig verdi
over andre
inntekter og kostnader
Finansielle
instrumenter
målt til
amortisert
kost
Total
31.12.2021 (mill. kr) Øremerket
virkelig verdi
Obligatorisk Holdt for
omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 1.252 1.252
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 4.704 4.704
Utlån til og fordringer på kunder  4.198 - - 83.055 58.637 145.890
Aksjer - 670 1.984 - - 2.654
Sertifikater og obligasjoner - 30.762 - - - 30.762
Derivater 353 - 2.871 - - 3.224
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 186 186
Fordringer verdipapirer - - - - 300 300
SUM FINANSIELLE EIENDELER 4.551 31.432 4.855 83.055 65.081 188.974
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 15.063 15.063
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 111.286 111.286
Verdipapirgjeld - - - - 40.332 40.332
Derivater 511 - 3.398 - - 3.909
Ansvarlig lånekapital - - - - 1.796 1.796
Egenkapitalinstrumenter - - 31 - - 31
Leieforpliktelser - - - - 476 476
Gjeld verdipapirer - - - - 351 351
SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER 511 - 3.429 - 169.304 173.244
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN