Note 23 - Skatt

Regnskapsprinsipp

Resultatført skatt består av periodeskatt (betalbar skatt) og utsatt skatt. Periodeskatt er beregnet skatt på årets skattepliktige resultat. Utsatt skatt regnskapsføres etter gjeldsmetoden i samsvar med IAS 12. Ved beregningen av utsatt skatt benyttes til enhver tid gjeldende skattesats. Det beregnes forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på midlertidige forskjeller, som er differansen mellom balanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser. Det beregnes likevel ikke forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på goodwill som ikke gir skattemessige fradrag, og heller ikke på førstegangsinnregnede poster som verken påvirker regnskapsmessig eller skattepliktig resultat.

Det beregnes en eiendel ved utsatt skatt på fremførbare skattemessige underskudd. Eiendel ved utsatt skatt innregnes bare i det omfang det forventes fremtidig skattepliktige resultater som gjør det mulig å utnytte den tilhørende skattefordelen. Kildeskatt presenteres som periodeskatt. Formueskatt blir presentert som driftskostnad i konsernets regnskap i samsvar med IAS 12. 

Morbank   Konsern
2021 2022 (mill. kr) 2022 2021
2.760 3.125 Resultat før skattekostnad 3.353 3.247
-689 -456 +/- permanente forskjeller  -722 -620
45 -315 +/- endring midlertidige forskjeller i henhold til spesifikasjon -313 116
- -  + underskudd til fremføring -4 -140
2.116 2.354 Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt 2.313 2.603
         
529 612 Herav betalbar skatt  699 593
-12 -15 Skatt renter hybridkapital -15 -13
-4 15 For mye/lite skatt avsatt tidligere år 21 3
513 612 Sum betalbar skatt i balansen 705 583
         
529 612 Betalbar skatt av årets overskudd 699 593
1 34 +/- endring i utsatt skatt 35 -17
-12 -15 Skatt renter hybridkapital -15 -13
518 631 Årets skattekostnad 718 563
         
    Endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt    
-1 -34 Resultatført utsatt skatt -35 -17
12 -44 Utsatt skatt ført mot egenkapital -44 -13
    Endring utsatt skatt reklassifisert til holdt for salg -81  
  3 Korrigering betalbar skatt/utsatt skatt tidligere år * 3 -3
11 76 Sum endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt -156 -32
* Skyldes endringer i midlertidige forskjeller mellom avlagt årsregnskap og endelige ligningspapirer.
Eksporter til Excel

 

2021 2022 Sammensetning av balanseført utsatt skatt 2022 2021
    Midlertidige forskjeller på:    
     - Driftsmidler 27 25
- -  - Leasingobjekter 273 257
54 234  - Netto pensjonsforpliktelse 236 56
52 202  - Verdipapirer 202 52
154 2.154  - Sikringsinstrumenter 2.154 154
     - Andre midlertidige forskjeller 4 3
260 2.590 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 2.896 546
65 648 Utsatt skatt 723 136
         
    Midlertidige forskjeller på:    
-12 -27  - Driftsmidler -38 -25
     - Netto pensjonsforpliktelse - -2
-93 -75  - Verdipapirer -75 -83
-136 -2.185  - Sikringsinstrumenter -2.185 -136
-33 -13  - Andre midlertidige forskjeller -107 -135
     - Fremførbart underskudd -1 -306
-273 -2.301 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -2.407 -685
-68 -575 Utsatt skattefordel -602 -170
-3 72 Netto utsatt skatt (+)/skattefordel (-) 122 -34
Eksporter til Excel

Tabellen ovenfor består av midlertidige forskjeller fra alle konsoliderte selskaper vist brutto. På selskapsnivå er skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller nettoført. På konsernivå bruttoføres dette i samsvar med IAS 12 ved at hvert selskap presenteres separat ved beregning av konsernets skattefordel og utsatt skatt:  

  2022 2021
Skattefordel balanseført 31.12 5 90
Utsatt skatt balanseført 31.12 -127 -56
Eksporter til Excel

 

2021 2022 Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt 2022 2021
690 781 25 % av resultat før skatt 882 816
-172 -114 Ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller) * -129 -219
  -44 Skatteeffekt av poster ført direkte mot egenkapital -44  
  8 For lite avsatt skatt i fjor 8 0
    Endring i ikke innregnede skattefordeler    -34
518 631 Resultatført periodeskatt 718 564
19 % 20 % Effektiv skattesats i % 21 % 17 %
* Inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (resultatandeler trekkes ut ettersom de allerede er skattlagt hos det enkelte selskap). 
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN