Note 43 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat pr. egenkapitalbevis. 

(mill. kr) 2022 2021
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 2.592 2.692
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk  1.658 1.722
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.316.131 129.339.665
Resultat per egenkapitalbevis 12,82 13,31
Eksporter til Excel

  

1) Korrigert resultat  2022 2021
Konsernets resultat i perioden 2.785 2.902
- ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -130 -160
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -63 -50
Korrigert resultat i perioden 2.592 2.692
Eksporter til Excel

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 31.12.22 31.12.21
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 7.877 7.007
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 45 109
Annen egenkapital - -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 11.413 10.609
Grunnfondskapital 6.408 5.918
Fond for urealiserte gevinster 25 62
Annen egenkapital - -
B. Sum grunnfondskapital 6.433 5.980
Avsetning gaver 474 547
Avsatt utbytte 840 970
Egenkapital ekskl. hybridkapital  19.161 18.106
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,0 % 64,0 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,0 % 64,0 %
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN