Note 44 - Hendelser etter balansedagen

Regnskapsprinsipper

Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har behandlet årsregnskapet. Representantskap og regulerende myndigheter vil etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre dette. Hendelser fram til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring og som vedrører forhold som allerede var kjent på balansedagen, vil inngå i informasjonsgrunnlaget for fastsettelsen av regnskapsestimater og således reflekteres fullt ut i regnskapet. Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedagen, vil bli opplyst om dersom de er vesentlige.

Regnskapet er avlagt etter en forutsetning om fortsatt drift. Denne forutsetningen var etter styrets oppfatning til stede på det tidspunkt regnskapet ble godkjent for fremleggelse.

 

SpareBank 1 SMN politianmeldte torsdag 19. januar en innleid vikar for grovt underslag. Forholdet ble avdekket gjennom bankens egne kontrollfunksjoner. Politiets etterforskning, som samsvarer med bankens egne undersøkelser, viser at underslaget er på totalt i underkant av 75 millioner kroner. Fordi siktede tilbakeførte en del av beløpet til SpareBank 1 SMN før pågripelsen, er netto beløp ført ut av banken i overkant av 66 millioner kroner. Politiet har sikret litt over 15 millioner kroner i Sverige. Ut fra de opplysningene som nå er kjent, har i overkant 50 millioner kroner av det underslåtte beløpet gått tapt.

SpareBank 1 SMN har forsikring mot økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

Størsteparten av underslaget skjedde i løpet av kort tid før det ble avdekket og politianmeldt. Midlene har blitt overført til bankkontoer i andre banker i Norge, og videre ut av landet. Der har de i all hovedsak blitt investert i verdipapirer og finansielle instrumenter med svært høy risiko.

Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN