Note 5 - Kapitaldekning og kapitalstyring

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 31. desember 2022 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 13,5 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 2,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Fra 30. april 2022 har SpareBank 1 SMN mottatt et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men i tillegg må banken ha ytterligere 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet.  Motsyklisk kapitalbuffer vil øke til 2,5 prosent 31.mars 2023.

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 31. desember 2022 er det både i morbank og konsern foretatt en justering for å komme opp til 20 prosent gjennomsnittlig risikovekt. Dette er i noten presentert sammen med massemarked eiendom under kredittrisiko IRB.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 31. desember 2022 er den reelle satsen for morbank og for konsern 4,5 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. desember 2022 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. 

Morbank   Konsern
31.12.21 31.12.22 (mill. kr) 31.12.22 31.12.21
19.356 20.887 Sum balanseført egenkapital 25.009 23.241
-1.250 -1.726 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.769 -1.293
-458 -467 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -947 -961
-1.517 -1.314 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -1.314 -1.517
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -997 -989
- - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 784 568
-41 -72 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -89 -56
-495 -194 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -279 -560
- Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -4 3
-202 -281 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -619 -648
15.393 16.833 Sum ren kjernekapital 19.776 17.790
1.250 1.726 Fondsobligasjon 2.106 1.581
-48 -47 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -47 -48
16.595 18.512 Sum kjernekapital 21.835 19.322
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
1.750 2.000 Ansvarlig kapital 2.523 2.226
-214 -210 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -210 -214
1.536 1.790 Sum tilleggskapital 2.312 2.011
18.130 20.301 Netto ansvarlig kapital 24.147 21.333
Eksporter til Excel

 

    Minimumskrav ansvarlig kapital    
1 049 1 148 Spesialiserte foretak 1 351 1 248
1 016  901 Foretak  923 1 030
1 400 1 379 Massemarked eiendom 2 559 2 384
 93  98 Massemarked øvrig  100  95
1 000 1 249 Egenkapitalposisjoner IRB -  1
4 558 4 774 Sum kredittrisiko IRB 4 933 4 758
         
 3  6 Stater og sentralbanker  6  4
 106  82 Obligasjoner med fortrinnsrett  139  133
 398  403 Institusjoner  276  299
 1  187 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak  207  29
 188  143 Foretak  385  432
 7  7 Massemarked  662  466
 25  27 Engasjementer med pant i fast eiendom  109  128
 279  90 Egenkapitalposisjoner  504  521
 92  97 Øvrige eiendeler  162  142
1 098 1 042 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2 450 2 154
         
 35  27 Gjeldsrisiko  29  36
- - Egenkapitalrisiko  10  34
- - Valutarisiko og oppgjørsrisiko  1  1
 433  458 Operasjonell risiko  853  817
 26  30 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA)  101  93
6 150 6 331 Minimumskrav ansvarlig kapital 8 377 7 893
76 873 79 140 Beregningsgrunnlag (RWA) 104 716 98 664
3 459 3 561 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4 712 4 440
         
    Bufferkrav    
1 922 1 978 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2 618 2 467
3 459 3 561 Systemrisikobuffer, 4,5 prosent 4 712 4 440
 769 1 583 Motsykliskbuffer, 2,0 prosent (1,0 prosent) 2 094  987
6 150 7 123 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 9 424 7 893
5 784 6 149 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5 639 5 457
         
    Kapitaldekning    
20,0 % 21,3 % Ren kjernekapitaldekning 18,9 % 18,0 %
21,6 % 23,4 % Kjernekapitaldekning 20,9 % 19,6 %
23,6 % 25,7 % Kapitaldekning 23,1 % 21,6 %
         
    Uvektet kjernekapitalandel    
191 697 210 227 Balanseposter 302 617 269 857
10 782 6 234 Poster utenom balansen 7 744 11 341
-1 042 -1 061 Øvrige justeringer -1 985 -2 110
201 437 215 400 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 308 376 279 088
16 595 18 512 Kjernekapital 21 835 19 322
8,2 % 8,6 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 6,9 %
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN