Note 4 - Segmentinformasjon

Regnskapsprinsipper for segmentrapportering

SpareBank 1 SMN har Privatmarked og Næringsliv samt de vesentligste datterselskapene og tilknyttede selskaper som sine primære rapporteringssegmenter. Konsernet presenterer en sektor- og næringsfordeling av utlån og innskudd som sitt sekundære rapporteringsformat. Konsernets segmentrapportering er i samsvar med IFRS 8. For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.   

Konsern 31. desember 2022                
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
EM 1 SB 1
Finans
MN
SB 1
Regnskaps-
huset SMN
Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 1.328 1.380 3 459 2 - 167 3.339
Renter av anvendt kapital 163 125 - - - - -288 -
Sum renteinntekter 1.491 1.505 3 459 2 - -121 3.339
Netto provisjons- og andre inntekter 796 290 418 -106 605 - 39 2.042
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -4 9 8 -23 - 466 -76 380
Sum inntekter  2.283 1.804 429 329 607 466 -158 5.760
Sum driftskostnader 958 467 371 108 511   28 2.443
Resultat før tap 1.325 1.337 58 221 96 466 -186 3.317
 Tap på utlån, garantier m.v.  29 -66 - 30 - - -0 -7
Resultat før skatt  1.296 1.403 58 191 96 466 -186 3.324
Ek-avkastning*) 13,6 % 20,8 %           12,3 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 17,2 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året   

Konsern 31. desember 2021                
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
EM 1 SB 1
Finans
MN
SB 1
Regnskaps-
huset SMN
Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 1.128 1.106 2 450 0 - 120 2.805
Renter av anvendt kapital 37 14 - - - - -52 -
Sum renteinntekter 1.165 1.120 2 450 0 - 68 2.805
Netto provisjons- og andre inntekter 906 251 441 -90 562 - 70 2.141
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 2 15 10 4 - 701 107 840
Sum inntekter  2.074 1.386 453 364 562 701 246 5.786
Sum driftskostnader 916 446 382 141 476   -1 2.360
Resultat før tap 1.157 940 71 223 86 701 247 3.426
 Tap på utlån, garantier m.v.  -10 145 - 25 - - 1 161
Resultat før skatt  1.167 795 71 198 86 701 246 3.266
Ek-avkastning*)   13,4 % 11,5 %           13,5 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 16,9 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål gjennom året 

**) Spesifikasjon av øvrig virksomhet (mill. kr)  31.12.22 31.12.21
SpareBank 1 Gruppen 175 471
SpareBank 1 Boligkreditt  1 16
SpareBank 1 Næringskreditt 3 7
BN Bank 203 164
SpareBank 1 Kreditt 9 13
SpareBank 1 Betaling 13 -15
SpareBank 1 Forvaltning 33 32
Andre selskaper 29 13
Sum avkastning på eierinteresser 466 701
SpareBank 1 Mobilitet Holding -23 4
Sum netto avkastning på eierinteresser 442 705
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN