Note 32 - Eiendom, anlegg og utstyr

Regnskapsprinsipper

Eiendom, anlegg og utstyr samt eierbenyttet eiendom regnskapsføres i samsvar med IAS 16. Investeringen førstegangsinnregnes til anskaffelseskost og avskrives deretter lineært over forventet levetid. Ved fastlegging av avskrivningsplan splittes de enkelte eiendeler i nødvendig utstrekning opp i komponenter med forskjellig levetid, og det tas hensyn til estimert restverdi. Eiendom, anlegg og utstyr som hver for seg er av liten betydning, eksempelvis PC-er og annet kontorutstyr, vurderes ikke individuelt for restverdier, levetid eller verdifall, men vurderes som grupper. Eierbenyttet eiendom er etter definisjonen i IAS 40 eiendommer som i hovedsak benyttes av banken eller dens datterforetak til sin egen virksomhet.
Eiendom, anlegg og utstyr som avskrives er gjenstand for nedskrivningstest i samsvar med IAS 36 når omstendighetene indikerer det.
Eiendommer som eies med det formål å oppnå leieinntekter eller verdistigning, klassifiseres som investeringseiendommer og måles til virkelig verdi i samsvar med IAS 40. Konsernet har ingen investeringseiendommer. 

 

2022            
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill.kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
104 133 237 Anskaffelseskost 1.1. 546 236 310
26 30 56 Tilgang 60 34 26
-9 -3 -12 Avgang -12 -3 -9
- - - Avgang datter* -31 -24 -8
122 160 282 Anskaffelseskost 31.12 563 243 320
             
73 79 151 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 334 163 170
8 15 23 Årets avskrivning 34 19 15
- -0 -0 Årets nedskrivning -0 -0 -
-9 -2 -10 Avgang -10 -2 -9
- - - Avgang datter* -26 -20 -7
73 92 165 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 331 162 170
             
49 68 117 Balanseført verdi 31.12 232 81 150
Eksporter til Excel

* Fra fjerde kvartal 2022 er datterselskapet SpareBank1 Markets klassifisert som holdt for salg. Effekten er presentert som avgang. 

 

2021            
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill.kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
110 168 278 Anskaffelseskost 1.1. 574 260 314
3 39 42 Tilgang 55 50 5
-9 -74 -83 Avgang -85 -75 -9
- - - Tilgang datter 1 1 -
104 133 237 Anskaffelseskost 31.12 546 236 310
             
71 139 210 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 380 219 160
8 13 20 Årets avskrivning 32 18 14
0 -0 -0 Årets nedskrivning 1 0 1
-5 -73 -79 Avgang -80 -75 -5
- - - Tilgang datter 1 1 -
73 79 151 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 334 163 170
             
31 54 86 Balanseført verdi 31.12 212 72 139
             
 
Eksporter til Excel

Avskrivning
Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet levetid innenfor følgende rammer:

  • Maskiner 3-5 år
  • Inventar 5-10 år
  • Teknisk anlegg 5-10 år
  • Transportmidler 10 år
  • Bygg og annen fast eiendom 25 år

Sikkerhetsstillelse

Konsernet har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler. 

Anskaffelseskost av avskrevne eiendeler

Anskaffelseskost av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk i banken i 2022 utgjør 107 millioner kroner (180 millioner).

Bruttoverdi av anleggsmidler som er midlertidig ute av drift

Konsernet har ikke vesentlige anleggsmidler som midlertidig er ute av drift per 31. desember 2022.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN