Note 31 - Immaterielle eiendeler

Regnskapsprinsipper

Immaterielle eiendeler består hovedsakelig av goodwill i konsernet SpareBank 1 SMN. Andre immaterielle eiendeler vil innregnes når kravene til balanseføring er til stede. Goodwill oppstår som differanse mellom virkelig verdi av vederlaget ved kjøp av en virksomhet og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser, jfr. omtale under konsolidering. Goodwill avskrives ikke, men den er gjenstand for en årlig nedskrivningstest med sikte på å avdekke et eventuelt verdifall, i samsvar med IAS 36. Ved vurdering av verdifall foregår vurderingen på det laveste nivå der det er mulig å identifisere kontantstrømmer.

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og – periode vurderes minst årlig.  

Balanseført beløp av bankens eiendeler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Årlig beregnes gjenvinnbart beløp på balansedagen for goodwill, eiendeler som har en ubegrenset utnyttbar levetid, og immaterielle eiendeler som ennå ikke er tilgjengelig for bruk. Nedskrivninger foretas når balanseført verdi av en eiendel eller kontantstrømgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Nedskrivninger føres over resultatregnskapet. Nedskrivning av goodwill reverseres ikke. For andre eiendeler reverseres nedskrivninger dersom det er en endring i estimater som er benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp.

2022            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill.kr) Totalt Goodwill Andre
immaterielle
eiendeler
24 447 470 Anskaffelseskost 1.1. 1.017 842 175
14 - 14 Tilgang 29 13 16
- - - Avgang datter* -258 -183 -75
38 447 485 Anskaffelseskost 31.12 788 672 116
- - -   - - -
13 - 13 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 164 34 130
5 - 5 Årets avskrivning 7 - 7
- - - Årets nedskrivning 0 0 -
- - - Avgang datter* -46 - -46
18 - 18 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 125 34 91
             
20 447 467 Balanseført verdi 31.12 663 638 25
Eksporter til Excel

* Fra fjerde kvartal 2022 er datterselskapet SpareBank1 Markets klassifisert som holdt for salg. Effekten er presentert som avgang. 

2021            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill.kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle eiendeler
225 447 671 Anskaffelseskost 1.1. 1.179 790 389
32 - 32 Tilgang 89 52 36
-233 - -233 Avgang -251 - -251
- - - Tilgang datter - - -
24 447 470 Anskaffelseskost 31.12 1.017 842 175
             
156 - 156 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 274 34 241
23 - 23 Årets avskrivning 32 - 32
-0 - -0 Årets nedskrivning 31 - 31
-166 - -166 Avgang -173 - -173
- - - Tilgang datter - - -
13 - 13 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 164 34 130
             
11 447 458 Balanseført verdi 31.12 853 808 45
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN