Note 19 - Netto renteinntekter

 

Morbank   Konsern
2016 2017 (mill. kr) 2017 2016
         
    Renteinntekter    
124 137 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  44 48
2.986 3.150 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 3.476 3.240
292 284 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  281 289
- - Andre renteinntekter 23 19
3.401 3.571 Sum renteinntekter 3.825 3.597
         
    Rentekostnader    
152 133 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  137 153
652 654 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 636 636
708 668 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 668 708
99 95 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital *) 97 101
2 -0 Andre rentekostnader 13 13
58 49 Avgift Sparebankenes sikringsfond 49 58
1.672 1.599 Rentekostnader og lignende kostnader  1.600 1.668
         
1.730 1.972 Netto renteinntekter 2.225 1.929

*) SpareBank 1 SMN har fra og med fjerde kvartal 2017 reklassifisert to fondsobligasjoner fra gjeld til egenkapital. Endringen har medført reduserte rentekostnader i 2017 på totalt 44 millioner kroner og for 2016 på 45 kroner. Sammenligningstall for 2016 er omarbeidet. Det vises til note 3 for ytterligere detaljer.

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN