Note 18 - Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 6 Risikoforhold.

Konsern            
31.12.17 (mill. kr)
forespørsel
Under
3 måneder
3-12
måneder
1-5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner 8.288 737 - 491 90 9.607
Innskudd fra og gjeld til kunder 62.284 6.783 2.171 5.238 - 76.476
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.922 5.668 28.753 3.644 41.987
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut 4.334 3.139 29.475 2.607 39.555
Andre forpliktelser 2 1.210 554 153 5 1.924
Ansvarlig lånekapital *)  - 10 659 1.157 250 2.076
Sum kontantstrøm forpliktelser 70.574 16.996 12.191 65.267 6.596 171.624
             
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 4.334 3.139 29.475 2.607 39.555
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -3.597 -2.646 -29.587 -2.804 -38.633
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 737 494 -112 -197 922

 

Konsern            
31.12.16 (mill. kr)
forespørsel
Under
3 måneder
3-12
måneder
1-5 år over 5 år Totalt
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner 7.588 2.138 - 682 100 10.509
Innskudd fra og gjeld til kunder 56.804 5.376 1.581 3.406 - 67.168
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 2.561 3.783 26.041 3.479 35.863
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 783 7.216 21.313 2.389 31.701
Andre forpliktelser 2 886 524 120 - 1.532
Ansvarlig lånekapital *) - 14 1.000 1.154 - 2.168
Sum kontantstrøm forpliktelser 64.394 11.759 14.104 52.716 5.969 148.941
             
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut - 783 7.216 21.313 2.389 31.701
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn - -363 -6.704 -21.181 -2.406 -30.654
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer - 420 512 132 -17 1.047
Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi
*) For ansvarlig lånekapital benyttes call dato for kontantoppgjør

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN