Note 20 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
2016 2017 (mill. kr) 2017 2016
    Provisjonsinntekter    
78 82 Garantiprovisjon 80 76
- Meglerprovisjon 223 247
48 56 Porteføljeprovisjon spareprodukter 115 74
271 353 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 353 271
12 17 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 17 12
362 369 Betalingsformidling 362 355
159 172 Provisjon fra forsikringstjenester 172 159
42 49 Andre provisjonsinntekter 67 57
971 1.098 Sum provisjonsinntekter 1.390 1.251
         
    Provisjonskostnader    
82 83 Betalingsformidling 103 96
3 16 Andre provisjonskostnader 65 37
85 98 Sum provisjonskostnader 168 133
         
    Andre driftsinntekter    
31 31 Driftsinntekter fast eiendom 47 29
- Eiendomsforvaltning og -omsetning 118 121
0 -0 Verdipapiromsetning 227 149
- Regnskapsførerhonorarer 342 202
4 7 Andre driftsinntekter 49 56
36 38 Sum andre driftsinntekter 783 556
922 1.038 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 2.005 1.674

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN