Note 25 - Skatt

Morbank   Konsern
2016 2017 (mill. kr) 2017 2016
1.991 2.236 Resultat før skattekostnad 2.269 2.029
-858 -630 +/- permanente forskjeller -242 -703
-24 -215 +/- endring midlertidige forskjeller i henhold til spesifikasjon - 236
- -  + underskudd til fremføring 45 -
1.109 1.391 Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt 2.073 1.562
         
277 348 Betalbar skatt av årets overskudd 378 330
 -  - Skatteeffekt poster ført direkte mot egenkapital 1 0
25 55 +/- endring i utsatt skatt 72 22
302 403 Årets skattekostnad 450 352
         
         
    Endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt    
25 55 Resultatført utsatt skatt 72 22
-19 -2 Utsatt skatt ført mot egenkapital 1 -19
 -  - Eiendeler ved utsatt skatt anskaffet i virksomhetssammenslutning  - 1
6 54 Sum endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt 72 4
 

 

Balanseført   Balanseført
31.12.16 31.12.17 Sammensetning av balanseført utsatt skatt 31.12.17 31.12.16
    Midlertidige forskjeller på:    
 - 6  - Driftsmidler 199 212
- -  - Leasingobjekter 250 198
172 134  - Netto pensjonsforpliktelse 148 186
24 221  - Verdipapirer 225 24
359 79  - Sikringsinstrumenter 79 359
 -  -  - Andre midlertidige forskjeller 5 1
556 440 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 906 979
139 110 Utsatt skatt 226 245
         
    Midlertidige forskjeller på:    
-6 -2  - Driftsmidler -14 -16
 -  -  - Netto pensjonsforpliktelse - -
-107 -28  - Verdipapirer -28 -111
-494 -267  - Sikringsinstrumenter -267 -494
-58 -55  - Andre midlertidige forskjeller -111 -454
 -  -  - Fremførbart underskudd -867 -561
-665 -352 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -1.288 -1.636
-166 -88 Utsatt skattefordel -322 -408
-27 21 Netto utsatt skatt/skattefordel -97 -162

Tabellen ovenfor består av midlertidige forskjeller fra alle konsoliderte selskaper vist brutto. På selskapsnivå er skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller nettoført. På konsernivå bruttoføres dette i samsvar med IAS 12 ved at hvert selskap presenteres separat ved beregning av konsernets skattefordel og utsatt skatt:

      31.12.17 31.12.16
Skattefordel balanseført 31.12 178 196
Utsatt skatt balanseført 31.12 -81 -33

 

Resultatført   Resultatført
2016 2017 Sammensetning av resultatført utsatt skatt 2017 2016
    Midlertidige forskjeller på:    
4 -12  - Driftsmidler 13 -161
- -  - Leasingobjekter -52 -49
-148 37  - Netto pensjonsforpliktelse 10 -157
-17 -280  - Verdipapirer -200 101
-295 -236  - Sikringsinstrumenter 280 225
31 -20  - Andre midlertidige forskjeller -4 0
-424 -511 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 47 -40
-106 -128 Endring i utsatt skatt 11 -10
         
    Midlertidige forskjeller på:    
- -  - Driftsmidler  - -4
- -  - Netto pensjonsforpliktelse - -6
101 4  - Verdipapirer -83 -13
225 288  - Sikringsinstrumenter -227 -295
 -  -  - Andre midlertidige forskjeller -202 221
- -  - Fremførbart underskudd 124 53
326 293 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -345 -43
82 73 Endring i utsatt skattefordel -83 -11
-  - Effekt av endret skattesats fra 25 % til 24 % 0 -1
-25 -55 Netto -72 -22

 

2016 2017 Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt 2017 2016
498 559 25 % av resultat før skatt 639 507
-215 -158 Ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller) * -191 -176
19 2 Skatteeffekt av poster ført direkte mot egenkapital  - 20
 -  - Effekt av endret skattesats fra 25 % til 24 % 1 1
302 403 Resultatført periodeskatt 450 352
15 % 18 % Effektiv skattesats i % 20 % 17 %
         
* Inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (resultatandeler trekkes ut ettersom de allerede er skattlagt hos det enkelte selskap)

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN