Note 24 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning
Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer. I tillegg ble det i styremøte i oktober 2016 besluttet at ansatte som var igjen i den sikrede ytelsesbaserte pensjonsavtalen må gå over til innskuddsbasert pensjonsordning fra 1. januar 2017. Ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning fikk ansatte som var med i ytelsesordningen fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Endringen har medført reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Dette ble behandlet som en avviklingsgevinst og reduserte pensjonskostnaden i 2016. 

Fripoliser forvaltes av pensjonkassen som fra 1. januar 2017 er en fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som blant annet omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Ved utgangen av 2017 er ordningen overfinansiert med 171 millioner kroner. 

Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltakere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen.

I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom pensjonskassen, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som ikke kan dekkes av midlene i de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder personer som ikke er innmeldt i pensjonskassen, tilleggspensjoner utover 12 G, ordinære førtidspensjoner og førtidspensjoner etter AFP (Avtalefestet pensjon).

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 personalkostnader.  

      2017 2016
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser
Diskonteringsrente 2,6 % 2,4 % 2,7 % 2,6 %
Forventet avkastning på midlene 2,6 % 2,4 % 2,7 % 2,6 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 %
Forventet G-regulering 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 %
Forventet pensjonsregulering 0%/2,25% 0%/2,25% 0%/2,25% 0%/2,25%
Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
             
Dødelighetstabell   K2013BE      
Uførhet      IR73      

 

Morbank    Konsern 
31.12.16 31.12.17 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill. kr). Finansiell status 1.1 31.12.17 31.12.16
662 602 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 641 711
-753 -789 Virkelig verdi av pensjonsmidler -842 -797
-12 11 Korrigering mot EK IB            15 -11
         
-103 -176 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -186 -97
3 4 Arbeidsgiveravgift 4 4
-2 0 Planendring/avkortning          0 -2
-102 -172 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -182 -96

 

 

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1
 
Konsern 31.12.17   31.12.16
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 619 22 641   689 22 711
Virkelig verdi av pensjonsmidler -842 - -842   -797 - -797
Korrigering mot EK IB 15 0 15   -11 - -11
                     
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -208 22 -186   -119 22 -97
Arbeidsgiveravgift 0 4 4   1 3 4
Planendring/avkortning 0 0 0   -2 0 -2
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. -208 26 -182   -121 25 -96

 

2016 2017 Periodens pensjonskostnad  2017 2016
20 1 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  1 23
-2 -5 Netto renteinntekt -5 -2
17 -4 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. -4 21
6 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 6
-74 0 Gevinst ved avvikling  -90
-51 -4 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad  -4 -63
7 7 Avtalefestet pensjon, ny ordning 10 9
13 37 Innskuddsbasert pensjonskostnad 74 31
-30 40 Periodens pensjonskostnad 79 -22

 

 Aktuarielle tap og gevinster ført over andre inntekter og kostnader 2017 2016
  Usikret  Sikret  Sum Usikret  Sikret  Sum
Endring diskonteringsrente 0 18 18 0 9 9
Endring i andre økonomiske forutsetningene - - - 0 0 -
Endring i dødelighetstabell - - - - - -
Endring i andre demografiske forutsetninger - - - - - -
Endring i andre forhold DBO -2 3 1 0 4 5
Endring i andre forhold pensjonsmidler - -15 -15 - 11 11
Aktuarielle tap (gevinst) i perioden -2 6 4 0 24 24

 

31.12.16 31.12.17 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12.17 31.12.16
-100 -172 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -182 -94
23 24 Aktuarmessige tap og gevinster gjennom året 21 24
-51 -4 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement -4 -63
-1 -1 Utbetalinger over drift -1 -1
- 36 Overføring til innskuddspensjon 36 0
-44 -17 Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordninger -17 -48
-172 -134 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 -147 -182
         
         
31.12.16 31.12.17 Finansiell status 31.12 31.12.17 31.12.16
602 611 Pensjonsforpliktelse 651 641
-778 -749 Verdi av pensjonsmidler -803 -827
-176 -138 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -151 -186
4 4 Arbeidsgiveravgift 4 4
-172 -134 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * -147 -182
* Presenteres brutto i konsernregnskapet.

 

 

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
 
Konsern 31.12.17   31.12.16
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 631 20 651   619 22 641
Verdi av pensjonsmidler -803 - -803   -827 - -827
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -171 20 -151   -208 22 -186
Arbeidsgiveravgift - 4 4   0 4 4
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift   -171 24 -147   -208 26 -182

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 31.12.17 31.12.16
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 641 711
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 23
Utbetaling/utløsning fra ordning -26 -29
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 16 18
Planendring/ avkortning 0 -94
Aktuariell tap/(gevinst) 19 12
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 651 641

 

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 31.12.17 31.12.16
IB pensjonsmidler 842 797
Innbetalinger  1 43
Utbetalinger/utløsning fra fond -62 -29
Forventet avkastning 22 21
Planendring/ avkortning 0 -6
Aktuarielle endringer - 0
UB markedsverdi av pensjonsmidler 803 827

 

Sensitivitet konsern   + 1 %-poeng diskonteringsrente  - 1 %-poeng diskonteringsrente  + 1 %-poeng lønnsjustering  - 1 %-poeng lønnsjustering  + 1 %-poeng pensjonsregulering
2017          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året 0 0 0 0 0
Endring i pensjonsforpliktelse -83 104 0 0 105
           
2016          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året -4 6 4 -3 3
Endring i pensjonsforpliktelse -82 103 0 0 105

 

2016 2017 Medlemmer 2017 2016
779 764 Antall personer som er med i pensjonsordningen 799 815
265 253 herav aktive 286 298
514 511 herav pensjonister og uføre 513 517

 

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2017 2016
Omløpsobligasjoner 31 % 21 %
Anleggsobligasjoner 10 % 19 %
Pengemarked 20 % 26 %
Aksjer 33 % 29 %
Eiendom 7 % 6 %
Sum 100 % 100 %

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette  sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen. Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert i norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN