Note 26 - Klassifisering av finansielle instrumenter

 

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi Tilgjengelig
for salg
Finansielle
instrumenter
målt til
amortisert kost
Total
31.12.17 (mill. kr) Holdt for
omsetning iht.
IAS 39
Bestemt
regnskapsført til
virkelig verdi
Eiendeler          
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - 3.313 3.313
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - 4.214 4.214
Utlån til og fordringer på kunder  - 3.278 - 107.680 110.959
Aksjer 1.202 557 66 - 1.825
Sertifikater og obligasjoner - 19.736 - - 19.736
Derivater - 4.351 - - 4.351
Sum finansielle eiendeler 1.202 27.921 66 115.207 144.397
           
Forpliktelser          
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - 9.607 9.607
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - 76.476 76.476
Verdipapirgjeld  - - - 42.194 42.194
Derivater 3.343   - - 3.343
Ansvarlig lånekapital  - - - 2.201 2.201
Egenkapitalinstrumenter 244 - - - 244
Sum finansielle forpliktelser 3.586 - - 130.478 134.064

 

 

  Finansielle instrumenter til virkelig verdi Tilgjengelig
for salg
Finansielle
instrumenter
målt til
amortisert kost
Total
31.12.16 (mill. kr) Holdt for
omsetning iht. 
IAS 39
Bestemt
regnskapsført til
virkelig verdi
Eiendeler          
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - 315 315
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - 3.892 3.892
Utlån til og fordringer på kunder  - 3.826 - 97.528 101.354
Aksjer 878 605 60 - 1.542
Sertifikater og obligasjoner - 17.557 - - 17.557
Derivater - 4.752 - - 4.752
Sum finansielle eiendeler 878 26.739 60 101.735 129.412
           
Forpliktelser          
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - 10.509 10.509
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - 67.168 67.168
Verdipapirgjeld  - - - 36.317 36.317
Derivater 4.074   - - 4.074
Ansvarlig lånekapital  - - - 2.228 2.228
Egenkapitalinstrumenter 181 - - - 181
Sum finansielle forpliktelser 4.255 - - 116.221 120.476

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN