Note 12 - Kreditteksponering for hver interne risikorating

Banken benytter eget klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut fra hvert enkelt engasjements sannsynlighet for mislighold. I tabellen er denne inndelingen sammenholdt med tilsvarende ratingklasser hos Moody’s. 

Historisk mislighold er tall for morbank og viser default ratio (DR) per risikoklasse. Tallene er et uvektet snitt for normalscorede kunder i perioden 2011-2017.

Sikkerhetsdekning representerer forventet realisasjonsverdi (RE-verdi) på underliggende sikkerhetsverdier. Verdiene fastsettes etter faste modeller, og faktiske realisasjonsverdier valideres for å teste modellenes pålitelighet. I samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften er estimatene «down-turn»-estimater. Basert på sikkerhetsdekningen (RE-verdi / EAD) klassifiseres engasjementet i en av sju klasser, hvor beste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på over 120 prosent, og laveste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på under 20 prosent.

 

  Misligholdssansynlighet         Sikkerhetsdekning  
Risiko-klasse  Fra  Til Moody's Historisk mislighold Mislighold 2017   Sikkerhets-klasse Nedre grense Øvre grense
                   
A 0,00 % 0,10 % Aaa-A3 0,01 % 0,02 %   1 120  
B 0,10 % 0,25 % Baa1-Baa2 0,04 % 0,02 %   2 100 120
C 0,25 % 0,50 % Baa3 0,07 % 0,08 %   3 80 100
D 0,50 % 0,75 % Ba1 0,25 % 0,37 %   4 60 80
E 0,75 % 1,25 % Ba2 0,36 % 0,39 %   5 40 60
F 1,25 % 2,50 %   0,92 % 1,24 %   6 20 40
G 2,50 % 5,00 % Ba2-B1 2,20 % 1,88 %   7 0 20
H 5,00 % 10,00 % B1-B2 4,45 % 4,50 %        
I 10,00 % 99,99 % B3-Caa3 11,08 % 11,62 %        
J mislighold                
K nedskrevet                

Bankens engasjementer klassifiseres i risikogrupper på bakgrunn av risikoklasse.  

Risikoklasse Risikogrupper
 A - C  Laveste risiko
 D - E  Lav
 F - G  Middels
 H  Høy
 I  Høyeste risiko
 J - K  Mislighold og nedskrevet

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
  eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
Morbank (mill. kr) 31.12.17 31.12.17 31.12.16 31.12.16
Laveste risiko 9,5 % 80.379 12,3 % 77.882
Lav risiko 9,9 % 20.548 21,3 % 14.413
Middels risiko 12,2 % 15.970 15,7 % 19.342
Høy risiko 8,6 % 2.926 15,5 % 2.723
Høyeste risiko 4,2 % 3.185 11,3 % 1.931
Mislighold og nedskrevet 32,0 % 1.698 40,4 % 1.754
Totalt   124.706   118.046

 

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
  eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
Konsern (mill. kr) 31.12.17 31.12.17 31.12.16 31.12.16
Laveste risiko 9,5 % 80.283 12,2 % 78.265
Lav risiko 9,2 % 22.057 19,2 % 15.837
Middels risiko 10,2 % 19.109 14,2 % 21.336
Høy risiko 6,3 % 3.991 12,3 % 3.393
Høyeste risiko 3,4 % 3.978 8,3 % 2.609
Mislighold og nedskrevet 30,5 % 1.779 40,4 % 1.815
Totalt   131.197   123.253

Realisasjonsverdien på stilte sikkerheter fastsettes slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangskonjuktur. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN