Note 35 - Innskudd fra og gjeld til kunder

Morbank   Konsern
31.12.16 31.12.17 Innskudd fra og gjeld til kunder (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
58.027 63.180 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 62.293 56.804
10.364 14.182 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 14.182 10.364
68.391 77.362 Sum innskudd fra og gjeld til kunder 76.476 67.168
         
1,0 % 0,9 % Gjennomsnittlig rente 0,9 % 1,0 %
         
Av totale innskudd utgjør fastrenteinnskudd 4,4 prosent (2,7 i 2016) .
         
         
31.12.16 31.12.17 Innskudd fordelt på sektor og næring 31.12.17 31.12.16
29.769 31.797 Lønnstakere o.l. 31.797 29.769
8.627 11.284 Offentlig forvaltning 11.284 8.627
2.791 3.061 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.061 2.791
420 1.021 Havbruk 1.021 420
1.727 2.736 Industri og bergverk 2.736 1.727
2.416 3.046 Bygg, anlegg, kraft og vannforskyning 3.046 2.416
4.067 4.152 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.152 4.067
1.740 1.269 Sjøfart og offshore 1.269 1.740
4.387 4.595 Eiendomsdrift  4.405 4.153
5.550 6.429 Forretningsmessig tjenesteyting og lignende 6.429 5.550
4.848 5.846 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.414 4.339
2.048 2.127 Øvrige sektorer 1.863 1.569
68.391 77.362 Sum innskudd fordelt på sektor og næring 76.476 67.168
         
         
31.12.16 31.12.17 Innskudd fordelt på geografiske områder 31.12.17 31.12.16
43.913 49.685 Trøndelag 48.822 42.885
14.028 14.898 Møre og Romsdal 14.898 14.028
1.657 2.067 Sogn og Fjordane 2.067 1.657
486 563 Nordland 563 486
5.109 5.876 Oslo 5.853 4.914
2.470 3.449 Landet for øvrig 3.449 2.470
728 824 Utlandet 824 728
68.391 77.362 Sum innskudd fordelt på geografiske områder 76.476 67.168

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN