Note 34 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
27 - Utsatt skattefordel 178 196
121 115 Varige driftsmidler *) 263 906
37 61 Opptjente ikke motatte inntekter 104 63
20 35 Fordringer verdipapirer 322 220
198 158 Pensjonsmidler 171 207
479 333 Andre eiendeler 615 785
882 703 Sum øvrige eiendeler 1.654 2.376

*) Bygningene i SpareBank 1 SMN Kvartalet er omklassifisert til holdt for salg og utgjør en nedgang i varige driftsmidler på 600 millioner kroner fra 31. desember 2016. Se nærmere beskrivelse i note 39.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN