Note 36 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
36.317 42.194 Obligasjonsgjeld 42.194 36.317
36.317 42.194 Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer 42.194 36.317
         
1,8 % 1,5 % Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld 1,5 % 1,8 %
         
         
31.12.16 31.12.17 Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt *) 31.12.17 31.12.16
6.336 - 2017 - 6.336
9.414 9.266 2018 9.266 9.414
5.642 5.983 2019 5.983 5.642
3.956 9.386 2020 9.386 3.956
6.739 7.600 2021 7.600 6.739
375 5.785 2022 5.785 375
1.682 2.075 2023 2.075 1.682
482 - 2024 - 482
237 - 2025 - 237
400 498 2029 498 400
273 295 2031 295 273
- 246 2032 246 -
- 255 2035 255 -
- 275 2044 275 -
31 20 Valutaagio 20 31
422 187 Over- og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner 187 422
328 324 Påløpte renter 324 328
36.317 42.194 Sum verdipapirgjeld 42.194 36.317

*) Fratrukket egne obligasjoner. Sum nominell egenbeholdning 2017 utgjør 505 millioner kroner (369 millioner  i 2016)

 

31.12.16 31.12.17 Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer 31.12.17 31.12.16
14.237 13.683 NOK 13.683 14.237
18.955 25.360 EUR 25.360 18.955
602 1.114 USD 1.114 602
2.522 2.037 Øvrige 2.037 2.522
36.317 42.194 Sum verdipapirgjeld 42.194 36.317

 

Morbank og konsern        
Endring i verdipapirgjeld 31.12.17 Emittert Forfalt/ innløst Øvrige endringer 31.12.16
Obligasjonsgjeld 41.663 11.490 6.332 970 35.535
Verdijusteringer 207 - - -246 453
Påløpte renter   324 - - -4 328
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 42.194 11.490 6.332 720 36.317
           
Endring i verdipapirgjeld 31.12.16 Emittert Forfalt/ innløst Øvrige endringer 31.12.15
Obligasjonsgjeld 35.535 8.158 5.492 -1.145 34.014
Verdijusteringer 453 - - -322 775
Påløpte renter   328 - - -37 365
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 36.317 8.158 5.492 -1.504 35.154

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN