Note 27 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2017:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 16 4.334 - 4.351
- Obligasjoner og sertifikater 2.547 17.189 - 19.736
- Egenkapitalinstrumenter 1.339 - 419 1.759
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.236 3.278
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 66 66
Sum eiendeler 3.902 21.566 3.722 29.190
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 14 3.328 - 3.343
- Egenkapitalinstrumenter 239 4 - 244
Sum forpliktelser 254 3.332 - 3.586

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2016: 
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 44 4.708 - 4.752
- Obligasjoner og sertifikater 2.511 15.046 - 17.557
- Egenkapitalinstrumenter 959 - 524 1.483
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.783 3.826
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 60 60
Sum eiendeler 3.514 19.796 4.367 27.676
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 48 4.026 - 4.074
- Egenkapitalinstrumenter 173 8 - 181
Sum forpliktelser 221 4.034 - 4.255

 

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2017:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig
verdi over resultatet
Aksjer tilgjengelig
for salg
Sum
Inngående balanse 1.1.17 3.783 524 60 4.367
Tilgang 304 20  - 323
Avhending -849 -157 -20 -1.026
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -2 33 27 57
Utgående balanse 31.12.17 3.236 419 66 3.722

I løpet av rapporteringsperioden, var det ingen endring i virkelig verdi måling som medførte overføringer mellom nivå 1 og nivå 2,og ingen overføringer inn og ut av nivå 3.  

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2016:    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig
verdi over resultatet
Aksjer tilgjengelig
for salg
Sum
Inngående balanse 1.1.16 4.405 574 108 5.087
Tilgang 770 28 1 799
Avhending -1.347 -66 - -1.413
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -44 -13 -50 -106
Utgående balanse 31.12.16 3.783 524 60 4.367

Metode for verdsettelse
Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Metode for verdsettelse av finansielle instrumenter i nivå 2 og 3 er beskrevet i det følgende:

Utlån til kunder (nivå 3)     
Utlånene består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner. Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for marginkrav. Ved beregning av sensitivitet, er diskonteringsfaktor økt med ti punkter.

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3)              
Verdivurderingen i nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til den enkelte kreditt og obligasjonens eller sertifikatets karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative priser fra tredjepart eller sammenlignbare papirer.                

Aksjer (nivå 3)       
Aksjer som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste investeringer i unoterte aksjer. Disse omfatter blant annet 365 millioner kroner i private equity-investeringer, eiendomsfond, hedgefond og unoterte aksjer gjennom selskapet SpareBank 1 SMN Invest AS. Verdsettelsene er i all hovedsak basert på rapportering fra forvaltere av fondene, som benytter kontantstrømbaserte modeller eller multipler ved fastsettelse av virkelig verdi. Konsernet har ikke full tilgang til informasjon om alle elementene i disse verdsettelsene og har derfor ikke grunnlag for å fastsette alternative forutsetninger. Fastsettelse av virkelig verdi for aksjene i Polaris er basert på verdsettelse foretatt av SpareBank1 Markets. Denne er foretatt basert på verdijustert egenkapital.               

Eierinteressen i Visa Norge FLI er vurdert å være en finansiell eiendel og klassifisert i kategorien tilgjengelig for salg. SpareBank 1 SMN har beregnet virkelig verdi på sin andel av Visa Norge FLI til 31,5 millioner kroner. Sensitivitet på nivå 3 måling: Ettersom estimert verdi av Visa Norge FLI er beregnet av foreningen har vi ikke tilgang til alle vesentlige input, men SpareBank 1 SMN har hensyntatt en likviditetsrabatt på aksjene i Visa Inc, på 20 prosent. Dersom denne hadde vært justert til 25 prosent, ville målingen av virkelig verdi blitt 1,6 millioner lavere.                 

Finansielle derivater (nivå 2)              
Finansielle derivater i nivå 2 omfatter i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på observerbare rentekurver. I tillegg omfatter posten derivater knyttet til FRAer. Disse er verdsatt med utgangspunkt i observerbare priser i markedet. Derivater klassifisert i nivå 2 omfatter også aksjederivater knyttet til Markets' market-making aktiviteter. Hoveddelen av disse derivatene er knyttet opp mot de mest omsatte aksjene på Oslo Børs og verdsettelsen baseres på kursutvikingen på den aktuelle/underliggende aksjen og observerbar eller beregnet volatilitet. 

 

Sensitivitetsanalyse, nivå 3    
(mill. kr) Balanseført verdi Effekt av mulige
alternative forutsetninger
     
Fastrentelån 3.236  -7
Aksjer til virkelig verdi over resultatet *  419 -
Aksjer tilgjengelig for salg 66 -2
     
* Som beskrevet over er ikke informasjon for å foreta alternative beregninger tilgjengelig 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN