Note 28 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi regnskapsføres enten til amortisert kost eller er i sikringsrelasjon. For nærmere beskrivelse se note 2 Regnskapsprinsipper. Amortisert kost innebærer verdsetting av balanseposter etter opprinnelig avtalte kontantstrømmer, justert for nedskrivninger. Amortisert kost vil ikke alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurderinger av de samme finansielle instrumentene. Dette kan bl.a skyldes ulik oppfatning av markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav.

Hvilke metoder som ligger til grunn for å fastsette virkelig verdi for finansielle instrumenter som er vurdert til amortisert kost beskrives nedenfor:

Utlån til og fordringer på kunder
P.t. prisede utlån er utsatt for konkurranse i markedet. Dette tilsier at mulige merverdier i porteføljen ikke vil bli opprettholdt over lengre tid. Virkelig verdi av p.t.-prisede utlån er derfor satt til amortisert kost. Effekten av endringer i kredittkvaliteten i porteføljen hensyntas gjennom gruppevise nedskrivninger, og gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi i den delen av porteføljen hvor det ikke er foretatt individuelle nedskrivninger.

Individuelle nedskrivninger fastsettes gjennom en vurdering av fremtidig kontantstrøm, neddiskontert med effektiv rente. Nedskrevet verdi gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi av disse utlånene.

Obligasjoner klassifisert til holde til forfall
Endring til virkelig verdi er beregnet ut fra en teoretisk markedsverdivurdering basert på rente- og spreadkurver.

Utlån til og fordringer på kredittinsitusjoner, Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder
For utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, estimeres virkelig verdi til å samsvare med amortisert kost.

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital
Verdivurderingen i nivå 2 baseres på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer der det er tilgjengelig.

 

Morbank          
    31.12.17 31.12.16
(mill. kr) Nivå 1) Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 9.543 9.543 8.203 8.203
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 3 101.490 101.490 92.673 92.673
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   111.033 111.033 100.876 100.876
           
Forpliktelser          
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 9.047 9.047 10.299 10.299
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 77.362 77.362 68.391 68.391
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 11.003 11.040 10.689 10.700
Verdipapirgjeld, sikring 2 31.191 31.472 25.627 25.307
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 1.102 1.104 1.103 1.100
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 1.057 1.060 1.083 1.075
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   130.762 131.085 117.192 116.872

 

 

 

Konsern          
    31.12.17 31.12.16
(mill. kr)   Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 4.214 4.214 3.892 3.892
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 3 107.680 107.680 97.528 97.528
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   111.894 111.894 101.420 101.420
           
Forpliktelser          
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 9.607 9.607 10.509 10.509
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 76.476 76.476 67.168 67.168
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 11.003 11.040 10.689 10.700
Verdipapirgjeld, sikring 2 31.191 31.472 25.627 25.307
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 1.144 1.148 1.145 1,143
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 1.057 1.060 1.083 1.075
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   130.478 130.802 116.221 115.902

1) Virkelig verdi fastsettes etter ulike metoder innenfor tre nivåer. Se note 27 for nærmere definisjon av nivåene.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN