Note 43 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat per egenkapitalbevis. Ved avleggelsen av regnskapet for 2016 var resultat per egenkapitalbevis feilaktig oppgitt til 8,11. Dette er nå korrigert i sammenligningstallene.

 

(mill. kr) 31.12.17 31.12.16
Grunnlag årsresultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 1.763 1.606
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 1.128 1.027
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.507.851 129.534.387
Resultat per egenkapitalbevis 8,71 7,93

 

1) Korrigert årsresultat  31.12.17 31.12.16
Konsernets årsresultat  1.828 1.681
- ikke-kontrollerende eierinteressers andel av årsresultat -32 -41
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -33 -34
Korrigert årsresultat  1.763 1.606

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 31.12.17 31.12.16
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 5.079 4.490
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 81 81
Annen egenkapital - -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 8.652 8.063
Grunnfondskapital 4.831 4.499
Fond for urealiserte gevinster 45 45
Annen egenkapital - -
B. Sum grunnfondskapital 4.877 4.545
Avsetning gaver 322 220
Avsatt utbytte 571 389
Egenkapital ekskl. hybridkapital 14.422 13.216
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,95 % 63,95 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,95 % 63,95 %

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN