Note 38 - Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

SpareBank 1 SMN har i 2017 reklassifisert to fondsobligasjonslån fra gjeld til egenkapital. Sammenligningstall er omarbeidet. For ytterligere opplysninger se note 3.

Morbank   Konsern
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
    Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital    
1.000 - 2022 3mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017) - 1.000
662 659 2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018)* 659 662
- - 2026 SpareBank 1 Finans Midt-Norge 16/26 43 43
- 150 2027 flytende rente NOK (Call 2022) 150 -
- 600 2027 flytende rente NOK (Call 2022) 600 -
- 250 2029 flytende rente NOK (Call 2024) 250 -
22 11 Over-/underkurs/markedsverdi 11 22
9 4 Valuta agio tidsbegrenset 4 9
2 1 Påløpte renter 1 2
1.695 1.676 Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital 1.718 1.737
         
    Fondsobligasjonslån    
350 350 Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020)* 350 350
100 100 Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) 100 100
33 25 Underkurs evigvarende  25 33
8 8 Påløpte renter 8 8
491 483 Sum fondsobligasjonslån 483 491
         
2.186 2.159 Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 2.201 2.228
         
5,0 % 4,5 % Gjennomsnittlig rente NOK 4,5 % 5,0 %
4,2 % 4,2 % Gjennomsnittlig rente JPY 4,2 % 4,2 %
 
* Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler

  

Konsern          
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.17 Emittert - nominell verdi Forfalt/ innløst- nominell verdi Valutaendringer og over-/
underkurs
31.12.16
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 1.000 1.000 1.000 - 1.000
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta 701 - - -3 704
Fondsobligasjonslån, NOK 450 - - - 450
Verdijusteringer 40 - - -24 64
Påløpte renter 10 - - -1 10
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 2.201 1.000 1.000 -27 2.228
           
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 31.12.16 Emittert - nominell verdi Forfalt/ innløst- nominell verdi Valutaendringer og over-/
underkurs
31.12.15
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK 1.000 - - - 1.000
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta 704 43 - 2 660
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK - - 300 - 300
Fondsobligasjonslån, NOK 450 - - - 450
Verdijusteringer 64 - - -26 89
Påløpte renter 10 - - 0 10
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån 2.228 43 300 -24 2.509

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN