Note 39 - Investering i eierinteresser

Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg.

Firma Org.nr Forretningskontor Eierandel i prosent
Investering i datterselskaper      
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 936159419 Trondheim 87,0 
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 936285066 Trondheim 95,4 
SpareBank 1 Invest AS 990961867 Trondheim 100,0 
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 938521549 Trondheim 64,6 
SpareBank 1 Bygget Steinkjer AS 934352718 Trondheim 100,0 
SpareBank 1 Card Solution AS 990222991 Trondheim 100,0 
St. Olavs Plass AS 999263380 Trondheim 100,0 
SpareBank 1 Bilplan AS 979945108 Trondheim 100,0 
Jernbanegata 19 AS 912514005 Trondheim 100,0 
SpareBank 1 Markets AS 992999101 Oslo 66,7 
       
Aksjer eid av datter- og datterdatterselskaper       
GMA Invest AS 994469096 Trondheim 100,0 
Sentrumsgården AS 975856828 Leksvik 24,0 
Aqua Venture AS 891165102 Trondheim 37,6 
BrainImage AS 917956146 Trondheim 34,5 
Omega-3 Invest AS 996814262 Namsos 33,6 
Tjeldbergodden Utvikling AS 979615361 Aure 35,3 
Grilstad Marina AS 991340475 Trondheim 35,0 
GMN 6 AS 994254707 Trondheim 35,0 
GMN 51 AS 996534316 Trondheim 30,0 
GMN 52 AS 996534413 Trondheim 30,0 
GMN 53 AS 996534502 Trondheim 30,0 
BN Bolig AS 917463069 Oslo 50,0 
Brauten Eiendom AS 917066221 Trondheim 100,0 
SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS 980300609 Trondheim 100,0 
SpareBank 1 Capital Markets Inc   New York 100,0 
Leksvik Regnskapskontor AS  980491064 Leksvik 50,0 
       
Investeringer i felleskontrollert virksomhet       
SpareBank 1 Gruppen AS 975966372 Tromsø 19,5 
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA 986401598 Oslo 18,0 
SpareBank 1 Betaling AS 919116749 Oslo 19,7 
       
Investeringer i tilknyttede selskaper       
SpareBank 1 Boligkreditt AS 988738387 Stavanger 19,9 
BN Bank ASA 914864445 Trondheim 33,0 
SpareBank 1 Næringskreditt AS 894111232 Stavanger 33,5 
Bjerkeløkkja AS 998534976 Oppdal 40,7 
SpareBank 1 Kredittkort AS 975966453 Trondheim 17,9 
SMB Lab AS 917143501 Trondheim 20,0 
Proaware AS 995756080 Tromsø 20,0 
       
Investering i selskaper holdt for salg      
SpareBank 1 SMN Kvartalet AS 990283443 Trondheim 100,0 
Mavi XV AS  890899552 Trondheim 100,0 
Mavi XI AS  990899568 Trondheim 100,0 
Mavi XXV AS  999239242 Trondheim 100,0 
Mavi XXVIII AS  999239455 Trondheim 100,0 
Byscenen Kongensgt 19 AS 992237899  Trondheim 90,0Aksjer i datterselskaper morbank

Investeringen er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Det foretas full konsolidering i konsernregnskapet. Sum kostnader er inkludert skattekostnad. Bokført verdi av datterselskaper i tabellene under er morbankens bokførte verdi. Resultatkolonnen viser selskapets årsresultat.  

2017 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK IKE av EK *) Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av res. *) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 612.590 61.259 10,0 6.724 5.745 - 304 392 295 96 34 499
Sum investeringer i kredittinstitusjoner              499
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 57.803 4.788 10,5 281 91 3 28 395 367 27 -8 120
SpareBank 1 SMN Kvartalet AS **) 326.160 30.200 10,8 869  -  - - 78 64 14  2 994
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 17.850 238 75,0 323 110 0 10 377 315 62 - 154
SpareBank 1 Invest AS 457.280 457.280 1,0 854 49 - - 48 5 43 - 739
SpareBank 1 Bygget Steinkjer AS 6.100 100 61,0 49 1 - - 4 3 1 - 53
SpareBank 1 Card Solution AS 200 2.000 0,1 7 1 - - 5 4 1 - 9
St. Olavs Plass AS 10.000 100.000 0,1 77 1 - - 6 6 0 - 75
SpareBank 1 Bilplan AS 5.769 41.206 0,1 32 28 - - 112 112 0 - 9
Jernbanegata 19 AS 1.000 10.000 0,1 10 0 - - - 0 0 - 13
SpareBank 1 Markets AS 529.221 3.168.991 0,2 2.242 1.573 -0 223 452 440 12 4 456
Sum investering i andre datterselskaper             2.621
Sum investeringer i konsernselskap morbank            3.120
                         
*) IKE : Ikke-kontrollerende eierinteresser             
**) Deler av selskapets eiendeler er klassifisert som holdt for salg           

 

2016 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK IKE av EK*) Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av resultat*) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 534.290 53.429 10,0 5.414 4.651 -5 270 313 234 78 28 448
Sum investeringer i kredittinstitusjoner              448
SpareBank 1 SMN Invest AS 457.280 457.280 1,0 869 49 - - 77 3 74 - 739
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 57.803 4.788 10,5 322 112 0 27 426 377 49 6 120
SpareBank 1 SMN Kvartalet AS 326.160 30.200 10,8 765 92 - - 44 34 10 - 919
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS 17.136 238 72,0 216 59 - - 235 192 43 - 121
Allegro Kapitalforvaltning ASA 6.000 6.000 1,0 50 14 - 4 63 54 10 1 11
SpareBank 1 Bygget Steinkjer AS 6.100 100 61,0 48 1 - - 4 3 1 - 53
SpareBank 1 Bygget Trondheim AS 94.236 100.000 0,9 193 8 - - 31 27 4 - 75
SpareBank 1 SMN Card Solutions AS 200 2.000 0,1 7 1 - - 6 5 1 - 9
St. Olavs Plass 1 SMN AS 10.000 100.000 0,1 77 1 - - 7 6 0 - 75
SpareBank 1 Bilplan AS 5.769 41.206 0,1 32 28 - - 123 123 0 - 9
Jernbanegata 19 SMN AS 1.000 10.000 0,1 10 0 - - 2 3 -1 - 13
SpareBank 1 Markets AS 378.347 2.265.553 167,0 1.702 1.234 0 124 306 282 25 7 363
SMB Lab AS 5.000 50.000 0,1 51 2 - - 1 2 -1 - 50
Sum investering i andre datterselskaper             2.557
Sum investeringer i konsernselskap morbank             3.005
*) IKE : Ikke-kontrollerende eierinteresser     

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. Konserntall er presentert etter egenkapitalmetoden.

Morbank   Konsern
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
3.624 3.766 Balanseført verdi per 1.1. 5.638 5.522
156 104 Tilgang/avgang 104 186
-14 70 Omklassifiseringer, mv 64 -3
- - EK-føringer -74 101
- - Resultatandel 437 423
- - Utbetalt utbytte -410 -591
3.766 3.940 Balanseført verdi per 31.12 5.760 5.638

 

Spesifikasjon av årets endring på konsern  Tilgang/avgang   EK-endring 
SpareBank 1 Gruppen AS - -28
SpareBank 1 Banksamarbeidet AS 0 5
SpareBank 1 Boligkreditt AS 163 -1
SpareBank 1 Næringskreditt AS -54 -3
SpareBank 1 Kredittkort AS -3 -0
BN Bank ASA - -6
SMB Lab AS -5 0
Utbyggingsselskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest AS - -42
Proaware AS 3 -
Sum  104 -74


Utbyggingsselskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest

Aktiviteten har i løpet av 2017 vært stor i utbyggingsselskapene Grilstad Marina AS, Grilstad Energi AS, GMN 51 AS, GMN 52 AS, GMN 53 AS og GMN 6 AS.

I tredje kvartal ble aksjene i Grilstad Energi AS solgt.

Ovennevnte utbyggingsselskaper er i konsernregnskapet bokført til 67,2 millioner kroner per 31. desember 2017.

Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er spesifisert i tabell nedenfor. 

  Morbank
Utbytte (mill. kr) 2017 2016
SpareBank 1 Gruppen AS 228 486
SpareBank 1 Boligkreditt AS 22 19
BN Bank ASA 132 56
SpareBank 1 Næringskreditt AS 29 30
Sum inntekt fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 410 591


Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet

Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som SMN-konsernets andel. Badwill og amortiseringseffekter knyttet til oppkjøp er inkludert i resultatandelen. Bokført verdi er konsernverdi i SMN-konsern.

2017 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført verdi 31.12 Eierandel Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen AS 70.650 62.385 17.911 15.703 349 1.569 19,5 % 381.498
BN Bank ASA 26.168 22.285 646 363 98 1.147 33,0 % 4.658.389
SpareBank 1 Boligkreditt AS 262.196 250.924 3.529 3.709 -41 2.003 19,9 % 13.039.586
SpareBank 1 Næringskreditt AS 12.479 10.426 274 213 19 629 33,7 % 4.895.248
SpareBank 1 Kredittkort AS 5.972 4.806 1.049 965 15 209 17,9 % 517.253
Øvrige selskaper         -2 202    
Sum         437 5.760    

 

2016 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført verdi 31.12 Eierandel Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen AS 63.089 55.300 14.077 12.479 317 1.476 19,5 % 364.728
BN Bank ASA 27.797 24.202 591 330 86 1.186 33,0 % 4.658.389
SpareBank 1 Boligkreditt AS 252.251 241.198 3.798 3.981 -17 1.904 19,1 % 12.081.960
SpareBank 1 Næringskreditt AS 13.642 11.559 353 269 29 696 36,5 % 5.325.271
SpareBank 1 Kredittkort AS 5.401 4.323 1.020 853 24 197 18,3 % 532.205
Øvrige selskaper         -16 178    
Sum         423 5.638    

Virksomhet holdt for salg

SpareBank 1 SMN eier 100 prosent av Mavi XV AS som følge av misligholdt engasjement. Bankens strategi er at denne type eierskap i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lenger enn et år. Investeringen bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, mens det i konsernregnskapet foretas en enlinjes konsolidering (skatteeffekt hensyntatt).

Eiendeler og gjeld relatert til bankens hovedkontor i Søndre Gate 4-10 i Trondheim sentrum (Sparebank 1 SMN Kvartalet AS) er klassifisert som holdt for salg fra fjerde kvartal 2017 basert på konsernledelsens og styrets godkjenning av salget av eiendommen. SpareBank 1 SMN aksepterte den 9. november 2017 et bud på eiendommen og transaksjonen er forventet sluttført i løpet av første kvartal 2018 i form av salg av eiendomsselskapet SpareBank 1 SMN Kvartalet AS.

Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall, 100 prosent eierandel.

2017 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Selskapets årsresultat Eierandel Antall aksjer
Mavi XV AS konsern -1 92 6 -7 -1 100 % 60.000
SpareBank 1  SMN Kvartalet AS 600 - 6 7 -0 100 %  30.200
               
2016 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Selskapets årsresultat Eierandel Antall aksjer
Mavi XV AS konsern 15 249 1 -2 -1 100 % 60.000
Brannstasjonen SMN AS - - 1 -3 -2  100 %  100.000

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN