Note 37 - Annen gjeld og forpliktelse

Morbank   Konsern
31.12.16 31.12.17 Annen gjeld og balanseført forpliktelse (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
3 16 Leverandørgjeld 82 39
90 88 Trasseringsgjeld 88 90
0 0 Gjeld verdipapirer 162 147
- 21 Utsatt skatt 81 33
266 337 Betalbar skatt 367 319
8 9 Formuesskatt 9 8
26 24 Pensjonsforpliktelser 24 26
118 112 Avsetninger 112 118
73 70 Tidsavgrensninger 444 367
- - Egenkapitalinstrumenter 244 181
146 232 Annet 311 203
731 909 Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse 1.923 1.531
         
    Andre forpliktelser ikke balanseført    
2.034 579 Kredittrammer, trading 731 2.170
- - Øvrige forpliktelser 33 41
2.034 579 Sum andre forpliktelser 764 2.211
         
2.765 1.488 Totale forpliktelser 2.686 3.742

Pantstillelser
SpareBank 1 SMN ble fra 1. mars 2017 i henhold til EMIR pålagt å ha en CSA avtale med daglig utveksling av marginsikkerhet mv. med alle finansielle motparter som banken handler med hjemhørende (blant annet) i et EU-land.

Emir-forordningen regulerer blant annet OTC- og FRA-derivater og innebærer at SpareBank 1 SMN vil ha krav om å cleare visse derivattransaksjoner gjennom en sentral motpart (Central counterpart). Dette gjelder rentederivater i de største valutaene (Euro, US Dollar, britiske Pund og japanske Yen) samt norske kroner, svenske kroner og polske zloty. FRA-kontrakter handles hovedsakelig i norske kroner. Derivater cleares gjennom London Clearing House som sentral motpart hvor sikkerheten per i dag kun er kontanter. SpareBank 1 SMN er ikke direkte medlem i London Clearing House, men har inngått avtale med Commerzbank som clearingbroker. Banken har også signert en avtale med SEB som clearingbroker nr to, og planlegger for å integrere med dem i løpet av 2018.

SpareBank 1 SMN er registrert på GCM på NASDAQ OMX Clearing. Banken tilbyr kunder clearingpresentasjon knyttet til kundens handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo og Fish Pool. Clearingpresentasjon innebærer at banken trer inn i kundens sted som motpart overfor NASDAQ OMX Clearing og blir forpliktet overfor NASDAQ til å stille marginsikkerhet og å gjennomføre oppgjør av kontrakter og betale gebyrer. Kundene vil for bankens eksponering stille sikkerheter bestående av kontantdepot og/eller pant i eiendeler.

SpareBank 1 Markets clearer ordinære aksjehandler utført på Oslo Børs gjennom CCP oppgjør. Selskapet er Direct Clearing Member på SIX X-Clear. Selskapet stiller kontanter som sikkerhet for den daglige margineringen.

Morbank   Konsern
 Kontanter   Sum  Pantstillelser  Sum   Kontanter 
1.157 1.157 Pantstillelse 31.12.17 1.204 1.204
1.226 1.226 Tilhørende forpliktelse 31.12.17 1.273 1.273
         
1.264 1.264 Pantstillelse 31.12.16 1.291 1.291
1.264 1.264 Tilhørende forpliktelse 31.12.16 1.291 1.291

Pågående rettstvister
Konsernet er ikke part i rettstvister med et økonomisk omfang som vurderes å ha vesentlig betydning for konsernets økonomiske stilling. Det er ikke foretatt tapsavsetninger per 31. desember 2017.

Operasjonelle leieavtaler
Konsernet har inngått flere forskjellige operasjonelle leieavtaler av lokaler, parkeringsplass, alarmsystemer, IT-systemer og software.

De fleste leieavtalene har en opsjon for forlengelse.

 

Leiekostnad bestod av følgende:

Morbank   Konsern
2016 2017 (mill. kr) 2017 2016
98 92 Ordinære leiebetalinger 83 75
28 28 Mottatt vederlag fra fremleie 44 26
70 64 Sum leiekostnad 39 49

Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:

(mill. kr) Morbank Konsern
Innen 1 år 85 106
1 til 5 år 342 387
Etter 5 år 414 473
Sum 841 965

Avsetninger
Konsernet har gjort avsetninger for pensjonsforpliktelser (se note 24), tap på garantier (se note 11), restruktureringskostnader og gavefond. Avsetning for restruktureringskostnader er gjort med bakgrunn i nedbemanningsplan. Avsetning til gavefond er den delen av tidligere års overskudd som skal deles ut til almennyttige formål. Mer om dette i avsnittet Samfunnsansvar

Morbank/konsern (mill. kr) Pensjons-
forpliktelser
Spesifisert tap
på garantier
Restrukturerings-
kostnader
Gavefond
Balanseført verdi 1.1. 26 6 59 54
Ekstra avsetninger foretatt i perioden 2  -  - 60
Beløp som er benyttet i perioden -1  - -20 -44
Ubenyttede beløp som er reversert i perioden -2 -2  -  -
Balanseført verdi 31.12. 24 4 39 69

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN