Note 32 - Immatrielle eiendeler

31.12.17            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill. kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle
eiendeler
59 447 506 Anskaffelseskost 1.1 737 573 164
70 - 70 Tilgang 239 108 131
-0 - -0 Avgang -2 - -2
 -  - - Utgang datter -39 - -39
128 447 575 Anskaffelseskost 31.12 935 681 254
             
36 - 36 Akkumulert av-og nedskrivning 1.1 97 7 90
18 - 18 Årets avskrivning 24 - 24
- - - Årets nedskrivning 1 1 -
-0 - -0 Avgang -0 - -0
- - - Tilgang datter 19 19 -
54 - 54 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 141 28 113
             
75 447 522 Balanseført verdi 31.12 793 653 141

 

31.12.16            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill. kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle
eiendeler
44 447 491 Anskaffelseskost 1.1 636 530 106
24 - 24 Tilgang 118 43 75
-9 - -9 Avgang -17 - -17
59 447 506 Anskaffelseskost 31.12 737 573 164
             
25 - 25 Akkumulert av-og nedskrivning 1.1 74 2 72
15 - 15 Årets avskrivning 21 - 21
- - - Årets nedskrivning 8 5 3
-4 - -4 Avgang -6 - -6
36 - 36 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 97 7 90
             
23 447 470 Balanseført verdi 31.12 639 565 74

447 millioner kroner av balanseført goodwill i morbank knytter seg til merverdi i forbindelse med kjøp av 100 prosent av Romsdals Fellesbank i 2005. Goodwill på konsernnivå gjelder morbankens kjøp av Romsdals Fellesbank som omtalt ovenfor, fusjon og oppkjøp fra EiendomsMegler 1 Midt-Norge av eiendomsmeglerforetak samt SpareBank 1 Regnskapshuset SMN sine oppkjøp av regnskapskontorer. Årets økning på konsernnivå med 108 millioner kroner gjelder ytterligere oppkjøp foretatt i 2017.

Goodwillpostene vurderes årlig og nedskrives dersom det er grunnlag for det. Eiendomsmegler 1 Midt-Norge foretok en nedskrivning av goodwill på 1,2 millioner kroner i 2017.

Se note 3 kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper for beskrivelse av verdivurderingsmodellen for goodwill.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN