Note 33 - Eiendom, anlegg og utstyr

31.12.17    
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill. kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
117 198 315 Anskaffelseskost 1.1 1.431 266 1.164
- - - Ansk.kost som følge av virksomhetssammenslutninger 191 11 180
- - - Reklassifisering av eiendeler til holdt for salg -854 -9 -845
5 24 29 Tilgang 55 50 5
-8 -34 -42 Avgang -223 -40 -182
-2 -0 -2 Korreksjon -2 0 -2
112 188 300 Anskaffelseskost 31.12 598 277 320
             
54 140 194 Akkumulert av-og nedskrivning 1.1 525 198 327
 -  -  - Akk.avskrivning som følge av virksomhetssammenslutninger 76 27 49
 -  -  - Reklassifisering av eiendeler til holdt for salg -211 - -211
8 19 27 Årets avskrivning 44 25 19
3 1 4 Årets nedskrivning 4 1 3
-4 -34 -38 Avgang -101 -53 -48
-2 -0 -2 Reversering av akk. av- og nedskrivninger -2 -0 -2
60 126 186 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 335 197 137
             
52 63 115 Balanseført verdi 31.12 263 79 183

 

31.12.16    
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill. kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
117 205 322 Anskaffelseskost 1.1 1.503 252 1.251
4 23 27 Tilgang 49 43 6
-4 -30 -34 Avgang -121 -31 -91
- - - Korreksjon - 2 -2
117 198 315 Anskaffelseskost 31.12 1.431 266 1.164
             
50 139 189 Akkumulert av-og nedskrivning 01.01 474 182 292
8 20 29 Årets avskrivning 78 26 53
- - - Årets nedskrivning 2 0 2
-3 -20 -23 Avgang -39 -20 -19
- - - Reversering av akk. av- og nedskrivninger 10 10 -
55 140 194 Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 525 198 327
             
63 59 121 Balanseført verdi 31.12 906 69 837

 

 

Avskrivning
Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet levetid innenfor følgende rammer:

  •  Teknisk anlegg 10 år
  •  Maskiner 3 - 5 år
  •  Inventar 5 - 10 år
  •  IT-utstyr 3 år
  •  Transportmidler 10 år
  •  Bygg og annen fast eiendom 25 - 33 år

Sikkerhetsstillelse
Konsernet har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler med unntak av SpareBank 1 Markets som har sikkerhetsstilt blant annet driftsmidler til DNB i forbindelse med banktjenester tilknyttet verdipapiroppgjøret. 

Anskaffelseskost av avskrevne eiendeler
Anskaffelseskost av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk i banken i 2017 utgjør 119 millioner kroner (127 millioner).

Bruttoverdi av anleggsmidler som er midlertidig ute av drift
Konsernet har ikke vesentlige anleggsmidler som midlertidig er ute av drift per 31. desember 2017.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN